Adatvédelmi és jogi információk

Adatvédelmi és jogi információk

Jogi információk

A digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575. sz. törvény 6. cikke szerint a https://shop.addevmaterials.com weboldal felhasználóinak meg kell ismerniük a végrehajtásban és ellenőrzésben részt vevő különböző érdekelt felek kilétét:

A weboldal URL címe : https://shop.addevmaterials.com

Tulajdonos ADDEV Materials, egy francia Société par Actions Simplifiée, 15 055 180,00 eurós alaptőkével, székhelye: 30, quai Perrache, 69002 Lyon, bejegyezve a Registre du Commerce et des Sociétés de LYON-ban, az ADDEV Materials nevében eljárva (a továbbiakban a " Kiadó " vagy " Mi ").

Közösségen belüli HÉA-számFR32820724508

Kapcsolat :
E-mail: contact@addevmaterials.com
Telefonszám: +33 (0)4 72 11 35 00

A közzétételért felelősThomas GE - t.ge@addevmaterials.com

WebmesterThomas GE - t.ge@addevmaterials.com

Adatvédelmi tisztviselő : DPO - contact@addevmaterials.com

Használati feltételek

Az ADDEV Materials - Mobility & Industries weboldal a következő címen található https://mi.addevmaterials.com/ az ADDEV Materials tulajdonában lévő, szerzői jogvédelem alatt álló mű. A Webhely bizonyos funkcióira további irányelvek, feltételek vagy szabályok vonatkozhatnak, amelyeket az ilyen funkciókkal kapcsolatban a Webhelyen közzétesznek.

Minden ilyen további feltétel, irányelv és szabály hivatkozással beépül a jelen Feltételekbe.

A jelen Felhasználási feltételek a jogilag kötelező érvényű feltételeket tartalmazzák, amelyek a Webhely használatát felügyelik. AZ OLDALRA BEJELENTKEZVE Ön MEGFELEL ezeknek a feltételeknek, és Ön kijelenti, hogy rendelkezik a jelen feltételek megkötéséhez szükséges felhatalmazással és jogkörrel. AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSHEZ LEGALÁBB 18 ÉVESNEK KELL LENNIE. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEK VALAMENNYI RENDELKEZÉSÉVEL, NE JELENTKEZZEN BE ÉS/VAGY NE HASZNÁLJA AZ OLDALT.

Ezek a feltételek a viták rendezése érdekében a 10.2. szakasz szerinti választottbírósági eljárás igénybevételét írják elő, és korlátozzák az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket vita esetén. Ezek a felhasználási feltételek a következők segítségével jöttek létre Felhasználási feltételek generátor.

 

Hozzáférés a webhelyhez

A jelen Feltételekre is figyelemmel. A Vállalat nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, korlátozott engedélyt ad Önnek a Honlaphoz való hozzáférésre, kizárólag saját személyes, nem kereskedelmi célú használatra.

Bizonyos korlátozások. A jelen Feltételekben az Ön számára engedélyezett jogok az alábbi korlátozások hatálya alá tartoznak: (a) Ön nem adhatja el, nem adhatja bérbe, nem adhatja bérbe, nem ruházhatja át, nem ruházhatja át, nem terjesztheti, nem adhat tárhelyet, és nem hasznosíthatja más módon kereskedelmi célokra a Webhelyet; (b) Ön nem változtathatja meg, nem készíthet származékos műveket, nem szedheti szét, nem fordíthatja vissza, és nem végezhet visszafejtést a Webhely bármely részéből; (c) Ön nem férhet hozzá a Webhelyhez hasonló vagy konkurens weboldal létrehozása céljából; és (d) az itt kifejezetten meghatározottak kivételével a Webhely semmilyen része nem másolható, reprodukálható, terjeszthető, újra közzétehető, letölthető, megjeleníthető, közzétehető vagy továbbítható semmilyen formában vagy eszközzel, hacsak másként nem jelezzük, a Webhely bármely jövőbeli kiadása, frissítése vagy a Webhely funkcióinak egyéb kiegészítése a jelen Feltételek hatálya alá tartozik. A Webhelyen található valamennyi szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi bejegyzést minden másolaton meg kell őrizni.

A Vállalat fenntartja a jogot, hogy a Honlapot megváltoztassa, felfüggessze vagy megszüntesse, akár az Ön értesítésével, akár anélkül. Ön elfogadja, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a Webhely vagy annak bármely részének megváltoztatásáért, megszakításáért vagy megszüntetéséért.

Nincs támogatás vagy karbantartás. Ön elfogadja, hogy a Vállalatnak nem kötelessége támogatást nyújtani Önnek a Honlappal kapcsolatban.

Az Ön által megadott felhasználói tartalom kivételével Ön tudatában van annak, hogy a Webhelyen és annak tartalmában lévő valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket és üzleti titkokat, a Vállalat vagy a Vállalat beszállítóinak tulajdonát képezi. Vegye figyelembe, hogy a jelen Feltételek és a Webhelyhez való hozzáférés nem biztosít Önnek semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget semmilyen szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban, kivéve a 2.1. szakaszban kifejezett korlátozott hozzáférési jogokat. A Vállalat és beszállítói fenntartanak minden, a jelen Feltételekben nem biztosított jogot.

 

Harmadik féltől származó linkek és hirdetések; Más felhasználók

Harmadik féltől származó linkek és hirdetések. A Honlap tartalmazhat harmadik fél weboldalaira és szolgáltatásaira mutató linkeket és/vagy harmadik felek reklámjait jelenítheti meg. Az ilyen harmadik féltől származó linkek és hirdetések nem állnak a Vállalat ellenőrzése alatt, és a Vállalat nem felelős a harmadik féltől származó linkekért és hirdetésekért. A Vállalat csak az Ön kényelme érdekében biztosít hozzáférést ezekhez a harmadik féltől származó hivatkozásokhoz és hirdetésekhez, és nem vizsgálja, nem hagyja jóvá, nem ellenőrzi, nem támogatja, nem garantálja és nem tesz semmilyen nyilatkozatot a harmadik féltől származó hivatkozásokkal és hirdetésekkel kapcsolatban. Ön saját felelősségére használja a harmadik féltől származó linkeket és hirdetéseket, és ennek során megfelelő óvatossággal és diszkrécióval kell eljárnia. Amikor Ön rákattint bármelyik harmadik fél linkjére és hirdetésére, az adott harmadik fél feltételei és irányelvei érvényesek, beleértve a harmadik fél adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatát is.

Egyéb felhasználók. Minden egyes felhasználó kizárólagosan felelős a saját Felhasználói Tartalmáért. Mivel nem ellenőrizzük a Felhasználói Tartalmat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen Felhasználói Tartalomért, függetlenül attól, hogy azt Ön vagy mások bocsátották-e rendelkezésre. Ön elfogadja, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget az ilyen interakciókból eredő veszteségekért vagy károkért. Ha Ön és a Webhely bármely felhasználója között vita alakul ki, nem vagyunk kötelesek részt venni a vitában.

Ön ezennel felmenti és örökre felmenti a Társaságot és tisztségviselőinket, alkalmazottainkat, ügynökeinket, jogutódainkat és megbízottainkat minden olyan múltbeli, jelenlegi és jövőbeli vita, követelés, ellentmondás, követelés, igény, jog, kötelezettség, felelősség, kereset és bármilyen jellegű kereset alól, amely közvetlenül vagy közvetve a Honlapból ered, vagy abból származik, vagy amely közvetlenül vagy közvetve a Honlaphoz kapcsolódik. Ha Ön kaliforniai lakos, a fentiekkel kapcsolatban ezennel lemond a kaliforniai polgári törvénykönyv 1542. szakaszáról, amely kimondja: " az általános felmentés nem terjed ki olyan követelésekre, amelyekről a hitelező nem tud vagy nem feltételezi, hogy az ő javára a felmentés végrehajtásának időpontjában fennállnak, és amelyeknek, ha ismertek lennének számára, lényegesen befolyásolniuk kellett volna az adóssal való elszámolását.".

Sütik és webjelzők. Mint minden más weboldal, az ADDEV Materials - Mobility & Industries is használ "sütiket". Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy információkat tároljanak, beleértve a látogatók preferenciáit, valamint a weboldal azon oldalait, amelyeket a látogató felkeresett vagy meglátogatott. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy optimalizáljuk a felhasználók felhasználói élményét azáltal, hogy a látogatók böngészőjének típusa és/vagy egyéb információi alapján testre szabjuk a weboldal tartalmát.

 

Kizáró nyilatkozatok

A webhelyet "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon nyújtjuk, és a vállalat és beszállítóink kifejezetten kizárnak mindenfajta garanciát és feltételt, legyen az kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes, beleértve az eladhatóság, a meghatározott célra való alkalmasság, a jogcím, a nyugodt használat, a pontosság vagy a jogsértésmentesség minden garanciáját vagy feltételét. Mi és beszállítóink nem garantáljuk, hogy az oldal megfelel az Ön igényeinek, megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen elérhető, pontos, megbízható, vírusoktól vagy más káros kódoktól mentes, teljes, jogszerű vagy biztonságos. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok garanciákat írnak elő a webhely tekintetében, minden ilyen garancia időtartama az első használat időpontjától számított kilencven (90) napra korlátozódik.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását, így a fenti kizárás nem feltétlenül vonatkozik Önre. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás időtartamának korlátozását, így a fenti korlátozás nem feltétlenül vonatkozik Önre.

 

A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a vállalat vagy beszállítóink semmilyen körülmények között nem felelnek Önnek vagy bármely harmadik félnek az elmaradt nyereségért, az elvesztett adatokért, a helyettesítő termékek beszerzésének költségeiért, vagy bármilyen közvetett, következményes, példamutató, véletlenszerű, különleges vagy büntető jellegű kárért, amely a jelen feltételekből vagy a weboldal használatából vagy használatának képtelenségéből ered, még akkor sem, ha a vállalatot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. Az oldalhoz való hozzáférés és annak használata az Ön saját belátása és kockázata szerint történik, és kizárólag Ön felelős az eszközében vagy számítógépes rendszerében keletkezett károkért vagy az ebből eredő adatvesztésért.

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, a jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes rendelkezések ellenére, az Önnel szembeni felelősségünk a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért mindenkor legfeljebb ötven amerikai dollárra ($50) korlátozódik. Egynél több követelés fennállása nem növeli ezt a korlátot. Ön elfogadja, hogy beszállítóinkat semmilyen felelősség nem terheli a jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos felelősségért.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását, így a fenti korlátozás vagy kizárás nem feltétlenül vonatkozik Önre.

Határidő és felmondás. A jelen szakaszra is figyelemmel a jelen Feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. Saját belátásunk szerint bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Honlap használatára vonatkozó jogait, beleértve a Honlap jelen Feltételek megsértése miatt történő használatát is. A jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnésekor a Fiókja és a Honlaphoz való hozzáférési és használati joga azonnal megszűnik. Ön tudomásul veszi, hogy a Fiókja megszüntetése a Fiókjához kapcsolódó felhasználói tartalom törlésével járhat az élő adatbázisainkból. A Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal Önnel szemben a jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnése miatt. A jelen Feltételek szerinti jogainak megszűnése után is hatályban maradnak a jelen Feltételek alábbi rendelkezései: a 2-2.5. szakaszok, a 3. szakasz és a 4-10. szakaszok.

 

Szerzői jogi politika.

A Vállalat tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és kéri, hogy a Honlapunk felhasználói is tegyék ugyanezt. Webhelyünkkel kapcsolatban a szerzői jogokat tiszteletben tartó politikát fogadtunk el és hajtottunk végre, amely előírja a jogsértő anyagok eltávolítását és az online webhelyünk azon felhasználóinak megszüntetését, akik ismételten megsértik a szellemi tulajdonjogokat, beleértve a szerzői jogokat is. Ha Ön úgy véli, hogy valamelyik felhasználónk a Webhelyünk használata révén jogellenesen sérti valamely mű szerzői jogát, és szeretné, ha az állítólagosan jogsértő anyagot eltávolítanák, a következő információkat kell megadni a kijelölt szerzői jogi megbízottunknak írásbeli értesítés formájában (a 17 U.S.C. § 512(c) értelmében):

  • az Ön fizikai vagy elektronikus aláírása;
  • a szerzői joggal védett mű(vek) azonosítása, amely(ek)et Ön szerint megsértettek;
  • a szolgáltatásainkon található azon anyag azonosítása, amely Ön szerint jogsértő, és amelynek eltávolítását kéri tőlünk;
  • elegendő információ ahhoz, hogy megtaláljuk az ilyen anyagot;
  • az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;
  • nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a kifogásolt anyag felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és
  • nyilatkozatot arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett, hogy Ön vagy a szerzői jog tulajdonosa, amelyet állítólagosan megsértettek, vagy hogy Ön jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 17 U.S.C. § 512(f) értelmében az írásbeli értesítésben szereplő lényeges tények hamis bemutatása automatikusan felelősségre vonja a panaszos felet minden olyan kárért, költségért és ügyvédi díjért, amely az írásbeli értesítéssel és a szerzői jog megsértésének állításával kapcsolatban felmerült.

 

Általános

A jelen Feltételek időnként felülvizsgálhatók, és ha lényeges változtatásokat eszközlünk, akkor értesíthetjük Önt az Ön által utoljára megadott e-mail címre küldött e-mailben és/vagy a változásokról szóló értesítésnek a Webhelyünkön való szembetűnő közzétételével. Ön felelős azért, hogy megadja nekünk a legfrissebb e-mail címét. Abban az esetben, ha az Ön által utoljára megadott e-mail cím nem érvényes, az értesítést tartalmazó e-mail elküldése ennek ellenére az értesítésben leírt változásokról szóló tényleges értesítésnek minősül. A jelen Feltételek bármely módosítása az Ön részére küldött e-mailes értesítés elküldését követő harminc (30) naptári napon belül, vagy a változásokról szóló értesítésnek a Honlapunkon történő közzétételét követő harminc (30) naptári napon belül lép hatályba. Ezek a változások azonnal hatályba lépnek a Webhelyünk új felhasználói számára. A Webhelyünknek az ilyen változásokról szóló értesítést követő további használata azt jelenti, hogy Ön tudomásul veszi az ilyen változásokat, és beleegyezik, hogy az ilyen változások feltételei kötelező érvényűek legyenek. Vitarendezés. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Választottbírósági megállapodást. Ez a Vállalattal kötött szerződés részét képezi, és érinti az Ön jogait. A megállapodás tartalmazza a KÖTELEZŐ KÖTELEZŐ VÁLASZTÁSI VÁLASZTÁS és a csoportos keresetekről való lemondás eljárásait.

A választottbírósági megállapodás alkalmazhatósága. A Feltételekkel vagy a Társaság által nyújtott bármely termék vagy szolgáltatás használatával kapcsolatos minden olyan követelést és vitát, amely nem oldható meg informálisan vagy kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróság előtt, kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján kell rendezni, egyéni alapon, a jelen választottbírósági megállapodás feltételei szerint. Eltérő megállapodás hiányában minden választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni. A jelen Választottbírósági Megállapodás vonatkozik Önre és a Vállalatra, valamint a leányvállalatokra, kapcsolt vállalkozásokra, ügynökökre, alkalmazottakra, jogelődökre, jogutódokra és engedményezőkre, valamint a Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások vagy áruk minden engedélyezett vagy jogosulatlan felhasználójára vagy kedvezményezettjére.

Értesítési kötelezettség és informális vitarendezés. Mielőtt bármelyik fél választottbírósági eljárást kezdeményezhetne, a félnek először írásos vitabejelentést kell küldenie a másik félnek, amelyben leírja a követelés vagy vita jellegét és alapját, valamint a kért jogorvoslatot. A Társaságnak szóló értesítést a következő címre kell küldeni: 30 quai Perrache. Az értesítés kézhezvételét követően Ön és a Vállalat megkísérelheti a követelés vagy vita nem hivatalos úton történő rendezését. Ha Ön és a Vállalat az értesítés kézhezvételét követő harminc (30) napon belül nem oldja meg a követelést vagy vitát, bármelyik fél kezdeményezhet választottbírósági eljárást. A bármelyik fél által tett bármelyik egyezségi ajánlat összege nem hozható nyilvánosságra a választottbíró előtt, amíg a választottbíró meg nem határozta a bármelyik félnek járó díj összegét.

Választottbírósági szabályok. A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetségen keresztül kell kezdeményezni, amely egy olyan elismert alternatív vitarendezési szolgáltató, amely az e szakaszban meghatározottak szerint választottbírósági eljárást kínál. Ha az AAA nem áll rendelkezésre a választottbíráskodáshoz, a felek megállapodnak egy alternatív alternatív alternatív vitarendezési szolgáltató kiválasztásában. Az alternatív vitarendezési szolgáltató szabályai a választottbíráskodás minden vonatkozására irányadók, kivéve, ha ezek a szabályok ellentétesek a Feltételekkel. A választottbíráskodásra irányadó AAA fogyasztói választottbírósági szabályok online elérhetők az adr.org oldalon, vagy az AAA 1-800-778-7879-es telefonszámán. A választottbírósági eljárást egyetlen, semleges választottbíró folytatja le. Minden olyan követelés vagy jogvita, ahol a kért díj teljes összege kevesebb, mint tízezer amerikai dollár (US $10,000.00), a jogorvoslatot kérő fél választása szerint kötelező érvényű, nem megjelenésen alapuló választottbírósági eljárás útján is megoldható. Az olyan követelések vagy jogviták esetében, ahol a kért díj teljes összege legalább tízezer amerikai dollár (US $10,000.00), a meghallgatáshoz való jogot a választottbírósági szabályzat határozza meg. Bármely meghallgatást az Ön lakóhelyétől 100 mérföldön belüli helyszínen tartják, kivéve, ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, és ha a felek másként nem állapodnak meg. Ha Ön az Egyesült Államokon kívül lakik, a választottbírónak ésszerű időben értesítenie kell a feleket a szóbeli meghallgatások időpontjáról és helyéről. A választottbíró által hozott ítéletet bármely illetékes bíróság meghozhatja. Ha a választottbíró olyan díjat ítél meg Önnek, amely nagyobb, mint a Vállalat által a választottbírósági eljárás megindítása előtt Önnek tett utolsó egyezségi ajánlat, a Vállalat a díjat vagy $2,500,00 -nál nagyobb összeget fizet Önnek. Mindkét fél maga viseli a választottbírósági eljárásból eredő saját költségeit és kiadásait, és egyenlő arányban viseli az AVR szolgáltató díját és költségeit.

Kiegészítő szabályok a nem megjelenésen alapuló választottbíráskodásra. Ha a választottbírósági eljárás nem jelenléti alapú, a választottbírósági eljárást telefonon, online és/vagy kizárólag írásbeli beadványok alapján kell lefolytatni; a konkrét módot a választottbírósági eljárást kezdeményező fél választja. A választottbírósági eljárás nem jár a felek vagy tanúk személyes megjelenésével, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg.

Időbeli korlátozások. Ha Ön vagy a Vállalat választottbírósági eljárást kezdeményez, a választottbírósági eljárást az elévülési időn belül kell kezdeményezni és/vagy kérni, valamint az AAA szabályai által az adott követelésre előírt határidőn belül.

A választottbíró hatásköre. Ha választottbírósági eljárás indul, a választottbíró dönt az Ön és a Vállalat jogairól és kötelezettségeiről, és a vitát nem vonják össze más ügyekkel, illetve nem egyesítik más ügyekkel vagy felekkel. A választottbíró jogosult bármely követelés egészét vagy egy részét eldöntő indítványokat elfogadni. A döntőbíró jogosult pénzbeli kártérítés megítélésére, valamint az alkalmazandó jogszabályok, az AAA szabályai és a Feltételek alapján az egyén számára rendelkezésre álló bármely nem pénzbeli jogorvoslat vagy jogorvoslat megadására. A választottbíró írásbeli ítéletet és határozathozatalt ad ki, amelyben ismerteti a döntés alapjául szolgáló lényeges megállapításokat és következtetéseket. A választottbírónak ugyanolyan jogköre van az egyéni jogorvoslat megítélésére, mint a bírósági bírónak. A választottbíró döntése végleges és kötelező érvényű Önre és a Vállalatra nézve.

Az esküdtszéki tárgyalásról való lemondás. A FELEK ezennel lemondanak az alkotmányos és törvényes jogaikról, hogy bírósághoz forduljanak és bíróság vagy esküdtszék előtt tárgyaljanak, ehelyett úgy döntenek, hogy minden követelést és vitát választottbírósági eljárás útján rendeznek a jelen választottbírósági megállapodás alapján. A választottbírósági eljárások jellemzően korlátozottabbak, hatékonyabbak és olcsóbbak, mint a bíróságon alkalmazandó szabályok, és a bíróság csak nagyon korlátozottan vizsgálhatja felül őket. Abban az esetben, ha Ön és a Vállalat között bármely állami vagy szövetségi bíróság előtt bármilyen peres eljárásra kerülne sor egy választottbírósági ítélet érvénytelenítése vagy végrehajtása érdekében vagy más módon, Ön és a VÁLLALKOZÓ lemond minden esküdtszéki tárgyaláshoz való jogáról, ehelyett azt választják, hogy a vitát bíró döntse el.

Osztály vagy összevont részvényekről való lemondás. A jelen választottbírósági megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi követelést és jogvitát egyéni alapon, nem pedig csoportos alapon kell eldönteni vagy peresíteni, és egynél több ügyfél vagy felhasználó követelései nem dönthetők el vagy perelhetők be közösen vagy összevontan bármely más ügyfél vagy felhasználó követeléseivel.

Bizalmasság. A választottbírósági eljárás minden vonatkozása szigorúan bizalmas. A felek megállapodnak a titoktartás fenntartásában, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ez a bekezdés nem akadályozza meg a feleket abban, hogy a bíróságnak átadjanak minden olyan információt, amely e megállapodás érvényesítéséhez, a választottbírósági ítélet végrehajtásához, illetve a tiltó vagy méltányos jogorvoslat kéréséhez szükséges.

Elválaszthatóság. Ha a jelen választottbírósági megállapodás bármely részét vagy részeit a törvény szerint az illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, akkor az ilyen konkrét rész vagy részek érvényüket vesztik, és elválasztásra kerülnek, a megállapodás többi része pedig továbbra is teljes mértékben hatályban marad.

Lemondási jog. A jelen választottbírósági megállapodásban meghatározott jogok és korlátozások bármelyikéről vagy mindegyikéről lemondhat az a fél, akivel szemben a követelést érvényesítik. Az ilyen lemondás nem érinti a jelen választottbírósági megállapodás bármely más részét.

A megállapodás fennmaradása. A jelen Választottbírósági megállapodás a Vállalattal való kapcsolatának megszűnése után is fennmarad.

Kis értékű követelések bírósága. Mindezek ellenére akár Ön, akár a Társaság egyéni keresetet indíthat kis értékű követelésekkel foglalkozó bíróságon.

Sürgősségi méltányos segély. A fentiek ellenére bármelyik fél kérhet sürgősségi méltányossági jogorvoslatot állami vagy szövetségi bíróság előtt a status quo fenntartása érdekében a választottbírósági eljárás lefolytatásáig. Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem nem minősül a jelen választottbírósági megállapodás szerinti bármely más jogról vagy kötelezettségről való lemondásnak.

Választottbírósági eljárás alá nem tartozó követelések. A fentiek ellenére a rágalmazás, a számítógépes csalásról és visszaélésről szóló törvény megsértése, valamint a másik fél szabadalmának, szerzői jogának, védjegyének vagy üzleti titkának megsértése vagy eltulajdonítása nem képezi a jelen választottbírósági megállapodás tárgyát.

Minden olyan esetben, amikor a fenti választottbírósági megállapodás lehetővé teszi a felek számára, hogy bíróság előtt pereskedjenek, a felek ezennel beleegyeznek, hogy e célból alávetik magukat a kaliforniai Hollandia megyében található bíróságok személyes joghatóságának.

A Webhely az Egyesült Államok exportellenőrzési törvényeinek hatálya alá tartozhat, és más országok export- vagy importszabályainak hatálya alá tartozhat. Ön vállalja, hogy nem exportál, reexportál vagy ad át, sem közvetlenül, sem közvetve, semmilyen, a Vállalattól megszerzett amerikai technikai adatot, vagy ilyen adatokat felhasználó terméket, az Egyesült Államok exporttörvényeinek vagy -szabályainak megsértésével.

A Társaság székhelye a 10.8. pontban megadott címen található. Ha Ön kaliforniai lakos, panaszait a Kaliforniai Fogyasztói Ügyek Minisztériumának Fogyasztói Termékekkel Foglalkozó Osztályának Panaszsegítő Osztályához (Complaint Assistance Unit) jelentheti be, írásban a 400 R Street, Sacramento, CA 95814, vagy telefonon a (800) 952-5210-es számon.

Elektronikus kommunikáció. Az Ön és a Vállalat közötti kommunikáció elektronikus eszközökkel történik, függetlenül attól, hogy Ön a Webhelyet használja, vagy e-mailt küld nekünk, vagy a Vállalat értesítéseket tesz közzé a Webhelyen, vagy e-mailben kommunikál Önnel. Szerződéses célokból Ön (a) beleegyezik abba, hogy a Vállalattól elektronikus formában kapja meg a kommunikációt; és (b) beleegyezik abba, hogy a Vállalat által Önnek elektronikusan átadott valamennyi feltétel, megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi kötelezettségnek, amelynek az ilyen kommunikáció megfelelne, ha az nyomtatott formában lenne.

Teljes feltételek. A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást Ön és köztünk a Webhely használatára vonatkozóan. A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Feltételekben szereplő szakaszcímek csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálják, és nem rendelkeznek jogi vagy szerződéses hatással. A "beleértve" szó azt jelenti, hogy "korlátozás nélkül". Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a jelen Feltételek többi rendelkezése nem sérül, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés úgy módosul, hogy a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényes és végrehajtható legyen. Az Ön és a Vállalat közötti kapcsolat független vállalkozói viszony, és egyik fél sem a másik fél ügynöke vagy partnere. A jelen Feltételeket, valamint az Ön jogait és kötelezettségeit a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem ruházhatja át, nem adhatja alvállalkozásba, nem ruházhatja át és nem ruházhatja át más módon, és a fentiekkel ellentétes bármilyen átruházási, alvállalkozási, átruházási vagy átruházási kísérlet semmis. A Vállalat szabadon átruházhatja a jelen Feltételeket. A jelen Feltételekben meghatározott feltételek és kikötések kötelezőek az engedményesekre nézve.

Az Ön adatvédelme. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Szerzői jogi/védjegy információk. Szerzői jog ©. Minden jog fenntartva. A Webhelyen megjelenő valamennyi védjegy, logó és szolgáltatási védjegy a mi tulajdonunk vagy más harmadik felek tulajdonát képezi. Ön nem használhatja ezeket a védjegyeket a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk vagy a védjegyek esetleges tulajdonosának, harmadik félnek a hozzájárulása nélkül.