Prywatność i informacje prawne

Prywatność i informacje prawne

Informacje prawne

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownikom strony internetowej https://shop.addevmaterials.com określono tożsamość różnych podmiotów zaangażowanych w jej wdrażanie i monitorowanie:

Adres URL strony internetowej : https://shop.addevmaterials.com

Właściciel ADDEV Materials, francuska spółka Société par Actions Simplifiée o kapitale 15 055 180,00 euro, z siedzibą pod adresem 30, quai Perrache, 69002 Lyon, zarejestrowana w Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, działająca w imieniu ADDEV Materials (zwana dalej "Wydawnictwem" lub "nami").

Wewnątrzwspólnotowy numer VATFR32820724508

Kontakt :
E-mail: contact@addevmaterials.com
Numer telefonu: +33 (0)4 72 11 35 00

Odpowiedzialny za publikacjęThomas GE - t.ge@addevmaterials.com

WebmasterThomas GE - t.ge@addevmaterials.com

Inspektor ochrony danych DPO - contact@addevmaterials.com

Warunki użytkowania

Strona internetowa ADDEV Materials - Mobility & Industries znajdująca się pod adresem https://mi.addevmaterials.com/ jest dziełem chronionym prawem autorskim należącym do ADDEV Materials. Niektóre funkcje Witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane w Witrynie w związku z takimi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie.

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny przez użytkownika. LOGUJĄC SIĘ NA STRONIE, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI i oświadcza, że jest upoważniony i zdolny do zawarcia niniejszych Warunków. UŻYTKOWNIK POWINIEN MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO WITRYNY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE POWINIEN LOGOWAĆ SIĘ I/LUB KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

Warunki te wymagają skorzystania z arbitrażu Sekcja 10.2 na zasadzie indywidualnej w celu rozstrzygania sporów, a także ograniczają środki zaradcze dostępne dla użytkownika w przypadku sporu. Niniejsze Warunki użytkowania zostały stworzone przy pomocy Generator warunków użytkowania.

 

Dostęp do witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Spółka udziela użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

Pewne ograniczenia. Prawa przyznane użytkownikowi w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, przenosić, cedować, dystrybuować, hostować ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Witryny; (b) użytkownik nie może zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, odwrotnie kompilować ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Witryny; (c) użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej strony internetowej; (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wersje, aktualizacje lub inne dodatki do funkcjonalności Witryny będą podlegać niniejszym Warunkom. Wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności na Stronie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania działania Witryny z powiadomieniem użytkownika lub bez niego. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, przerwy lub zakończenie działania Witryny lub jakiejkolwiek jej części.

Brak wsparcia lub konserwacji. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie będzie zobowiązana do zapewnienia mu jakiegokolwiek wsparcia w związku z Witryną.

Z wyłączeniem wszelkich Treści Użytkownika, które użytkownik może dostarczyć, użytkownik jest świadomy, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej treści są własnością Spółki lub dostawców Spółki. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają użytkownikowi żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu wyrażonych w sekcji 2.1. Spółka i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w niniejszych Warunkach.

 

Linki i reklamy osób trzecich; inni użytkownicy

Linki i reklamy stron trzecich. Witryna może zawierać łącza do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Takie linki i reklamy stron trzecich nie są kontrolowane przez Spółkę, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za linki i reklamy stron trzecich. Spółka zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika i nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Użytkownik korzysta z linków i reklam osób trzecich na własne ryzyko i powinien przy tym zachować odpowiedni poziom ostrożności i dyskrecji. Po kliknięciu któregokolwiek z linków i reklam stron trzecich obowiązują odpowiednie warunki i zasady strony trzeciej, w tym jej praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych.

Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści Użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez użytkownika, czy przez inne osoby. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między użytkownikiem a dowolnym użytkownikiem Witryny, nie jesteśmy zobowiązani do angażowania się w taki spór.

Użytkownik niniejszym zwalnia i na zawsze uwalnia Spółkę oraz jej członków zarządu, pracowników, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy od wszelkich przeszłych, obecnych i przyszłych sporów, roszczeń, kontrowersji, żądań, praw, zobowiązań, odpowiedzialności, działań i przyczyn wszelkiego rodzaju i charakteru, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do Witryny. Jeśli użytkownik jest rezydentem stanu Kalifornia, niniejszym zrzeka się prawa do korzystania z sekcji 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego w związku z powyższym, która stanowi: "ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w momencie wykonywania zwolnienia, które, gdyby były mu znane, musiałyby mieć istotny wpływ na jego ugodę z dłużnikiem".

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web. Jak każda inna strona internetowa, ADDEV Materials - Mobility & Industries używa plików cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.

 

Zastrzeżenia

Witryna jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności", a spółka i jej dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, cichej przyjemności, dokładności lub nienaruszania praw. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że witryna spełni wymagania użytkownika, będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów, będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, zgodna z prawem lub bezpieczna. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone w czasie do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, więc powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku spółka lub nasi dostawcy nie będą odpowiedzialni wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek utracone zyski, utracone dane, koszty zakupu produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody wynikające z lub związane z niniejszymi warunkami lub korzystaniem lub niemożnością korzystania z witryny, nawet jeśli spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub systemu komputerowego lub utratę danych z nich wynikających.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich ($50). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie zwiększy tego limitu. Użytkownik zgadza się, że nasi dostawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy lub z nią związanej.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika.

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu, niniejsze Warunki pozostają w mocy podczas korzystania przez użytkownika z Witryny. Możemy zawiesić lub odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z Witryny w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, według własnego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu praw użytkownika wynikających z niniejszych Warunków, jego Konto oraz prawo dostępu do Witryny i korzystania z niej wygasną natychmiast. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każde zamknięcie jego Konta może wiązać się z usunięciem Treści Użytkownika powiązanych z jego Kontem z naszych aktualnych baz danych. Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu wygaśnięcia jego praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu praw użytkownika wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy: Sekcje od 2 do 2.5, Sekcja 3 i Sekcje od 4 do 10.

 

Zasady dotyczące praw autorskich.

Spółka szanuje własność intelektualną innych osób i prosi użytkowników naszej Witryny o to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę poszanowania prawa autorskiego, która przewiduje usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz rozwiązywanie umów z użytkownikami naszej Witryny, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, korzystając z naszej Strony, bezprawnie narusza prawa autorskie do utworu i chcesz, aby rzekomo naruszający materiał został usunięty, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z 17 U.S.C. § 512(c)) muszą być dostarczone do naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich:

  • podpis fizyczny lub elektroniczny;
  • wskazanie utworów chronionych prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostały naruszone;
  • identyfikacja materiałów w naszych usługach, które zdaniem użytkownika naruszają prawo i których usunięcia od nas żąda;
  • wystarczających informacji, aby umożliwić nam zlokalizowanie takiego materiału;
  • adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że użytkownik jest w dobrej wierze przekonany, że korzystanie z materiałów budzących zastrzeżenia nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub na mocy prawa; oraz
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że użytkownik jest właścicielem praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone, lub że jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), każde błędne przedstawienie istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie nakłada na stronę skarżącą odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria prawników poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

 

Ogólne

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a w przypadku wprowadzenia istotnych zmian możemy powiadomić użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni podany nam adres e-mail i/lub publikując w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach w naszej Witrynie. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez użytkownika adres e-mail nie jest aktualny, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie powiadomienie będzie stanowiło skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w powiadomieniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków wejdą w życie najwcześniej po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od wysłania przez nas powiadomienia e-mail do użytkownika lub po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od opublikowania przez nas powiadomienia o zmianach na naszej Stronie. Zmiany te będą obowiązywać natychmiast dla nowych użytkowników naszej Strony. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać potwierdzenie takich zmian i zgodę na związanie się warunkami takich zmian. Rozstrzyganie sporów. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Stanowi ona część umowy użytkownika ze Spółką i wpływa na jego prawa. Zawiera ona procedury OBOWIĄZKOWEJ ARBITRAŻOWEJ ROZSTRZYGALNOŚCI I ZRZECZENIA SIĘ POZWÓW ZBIOROWYCH.

Zastosowanie umowy o arbitraż. Wszelkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub korzystaniem z jakiegokolwiek produktu lub usługi świadczonej przez Spółkę, których nie można rozwiązać nieformalnie lub w sądzie ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na zasadzie indywidualnej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa arbitrażowa ma zastosowanie do użytkownika i Spółki, a także do wszelkich podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników prawnych, następców prawnych i cesjonariuszy, a także wszystkich upoważnionych lub nieupoważnionych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów świadczonych na podstawie Warunków.

Wymóg powiadomienia i nieformalne rozstrzyganie sporów. Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła wystąpić o arbitraż, musi najpierw przesłać drugiej stronie pisemne Zawiadomienie o Sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Zawiadomienie do Spółki należy przesłać na adres: 30 quai Perrache. Po otrzymaniu Zawiadomienia użytkownik i Spółka mogą podjąć próbę nieformalnego rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu. Jeśli użytkownik i Spółka nie rozwiążą roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Powiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez którąkolwiek ze stron może zostać ujawniona arbitrowi dopiero po ustaleniu przez arbitra kwoty nagrody, do której każda ze stron jest uprawniona.

Zasady arbitrażu. Arbitraż zostanie wszczęty za pośrednictwem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, uznanego dostawcy alternatywnych metod rozwiązywania sporów, który oferuje arbitraż zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji. Jeżeli AAA nie jest dostępny do arbitrażu, strony uzgodnią wybór alternatywnego Dostawcy ADR. Zasady Dostawcy ADR będą regulować wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie zasady są sprzeczne z Warunkami. Zasady Arbitrażu Konsumenckiego AAA regulujące arbitraż są dostępne online na stronie adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których łączna kwota żądanej nagrody jest niższa niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (US $10,000.00), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu bez stawiennictwa, według uznania strony ubiegającej się o zadośćuczynienie. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanej nagrody wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich ($10,000.00) lub więcej, prawo do przesłuchania zostanie określone w Regulaminie Arbitrażu. Przesłuchanie odbędzie się w odległości nie większej niż 100 mil od miejsca zamieszkania użytkownika, chyba że użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi i strony postanowią inaczej. Jeśli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powiadomi strony z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich przesłuchań ustnych. Wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Jeśli arbiter przyzna użytkownikowi orzeczenie, które jest wyższe niż ostatnia oferta ugody złożona użytkownikowi przez Spółkę przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, Spółka wypłaci użytkownikowi wyższą kwotę z orzeczenia lub $2.500,00. Każda ze stron poniesie własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz zapłaci równą część opłat i kosztów dostawcy usług ADR.

Dodatkowe zasady arbitrażu bez stawiennictwa. W przypadku wyboru arbitrażu bez stawiennictwa, arbitraż będzie prowadzony telefonicznie, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę inicjującą arbitraż. Arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony postanowią inaczej.

Limity czasowe. Jeśli użytkownik lub Spółka dążą do arbitrażu, postępowanie arbitrażowe musi zostać wszczęte i/lub zażądane w okresie przedawnienia oraz w terminie określonym w Zasadach AAA dla danego roszczenia.

Władza arbitra. W przypadku wszczęcia postępowania arbitrażowego, arbiter zadecyduje o prawach i zobowiązaniach użytkownika i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z innymi sprawami lub stronami. Arbiter jest uprawniony do składania wniosków o rozstrzygnięcie całości lub części roszczenia. Arbiter będzie uprawniony do przyznania odszkodowania pieniężnego oraz do przyznania wszelkich niepieniężnych środków zaradczych lub zadośćuczynienia dostępnych dla osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, Zasad AAA i Warunków. Arbiter wyda pisemne orzeczenie i oświadczenie o decyzji opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się orzeczenie. Arbiter ma takie same uprawnienia do przyznawania zadośćuczynienia na zasadzie indywidualnej, jakie miałby sędzia w sądzie. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla użytkownika i Spółki.

Odstąpienie od rozprawy przed sądem przysięgłych. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ SWOICH KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO WSTĄPIENIA DO SĄDU I ODBYCIA PROCESU PRZED SĘDZIĄ LUB JURY, zamiast tego wybierając, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na podstawie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, wydajniejsze i tańsze niż zasady obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądu. W przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego pomiędzy użytkownikiem a Spółką w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w celu unieważnienia lub wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub w inny sposób, UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW DO POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, zamiast tego wybierając rozstrzygnięcie sporu przez sędziego.

Zrzeczenie się Akcji Klasy lub Akcji Skonsolidowanych. Wszelkie roszczenia i spory objęte zakresem niniejszej umowy o arbitraż muszą być rozstrzygane indywidualnie, a nie na zasadzie grupowej, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być rozstrzygane wspólnie ani konsolidowane z roszczeniami innego klienta lub użytkownika.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego są ściśle poufne. Strony zobowiązują się do zachowania poufności, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Niniejszy ustęp nie stanowi przeszkody dla strony w przedłożeniu sądowi informacji niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy, wykonania orzeczenia arbitrażowego lub dochodzenia nakazu sądowego lub słusznego zadośćuczynienia.

Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy Arbitrażowej zostaną uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, wówczas taka określona część lub części nie będą miały mocy i skutku i zostaną oddzielone, a pozostała część Umowy pozostanie w pełnej mocy i skutku.

Prawo do odstąpienia. Strona, przeciwko której dochodzone jest roszczenie, może zrzec się któregokolwiek lub wszystkich praw i ograniczeń określonych w niniejszej Umowie Arbitrażowej. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Trwałość Umowy. Niniejsza Umowa Arbitrażowa pozostanie w mocy po zakończeniu relacji użytkownika ze Spółką.

Sąd ds. drobnych roszczeń. Niemniej jednak, użytkownik lub Spółka mogą wnieść indywidualne powództwo do sądu ds. drobnych roszczeń.

Pomoc w nagłych wypadkach. Niezależnie od powyższego, każda ze stron może wystąpić do sądu stanowego lub federalnego o zastosowanie nadzwyczajnego słusznego zadośćuczynienia w celu utrzymania status quo do czasu zakończenia postępowania arbitrażowego. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie będzie uznawany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie ustawy o oszustwach i nadużyciach komputerowych oraz naruszenie lub sprzeniewierzenie patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnicy handlowej drugiej strony nie podlegają niniejszej Umowie Arbitrażowej.

We wszelkich okolicznościach, w których powyższa Umowa Arbitrażowa zezwala stronom na spór sądowy, strony niniejszym zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie Netherlands w Kalifornii do takich celów.

Witryna może podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu lub importu w innych krajach. Użytkownik zgadza się nie eksportować, reeksportować ani przekazywać, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych amerykańskich danych technicznych uzyskanych od Spółki ani żadnych produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem amerykańskich przepisów eksportowych lub regulacji.

Firma ma siedzibę pod adresem podanym w punkcie 10.8. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, może zgłaszać skargi do Działu Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Produktów Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nim pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między użytkownikiem a Spółką odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z Witryny lub wysyła nam wiadomości e-mail, czy też Spółka publikuje powiadomienia w Witrynie lub komunikuje się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadza się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Spółka dostarcza użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie zobowiązania prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby były w formie papierowej.

Wszystkie warunki. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a nami w zakresie korzystania z Witryny. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo "w tym" oznacza "w tym bez ograniczeń". Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Relacja użytkownika ze Spółką jest relacją niezależnego wykonawcy, a żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej strony. Niniejsze Warunki oraz prawa i obowiązki użytkownika w nich zawarte nie mogą być cedowane, podzlecane, delegowane ani w inny sposób przenoszone przez użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne. Spółka może swobodnie przenosić niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach będą wiążące dla cesjonariuszy.

Prywatność użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Informacje o prawach autorskich/znakach towarowych. Copyright ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych stron trzecich. Użytkownikowi nie wolno używać tych znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody strony trzeciej, która może być właścicielem tych znaków.