ADDEV Materials

Program Early Adopter, Global Compact

Komunikat o postępach (Communication on Progress - CoP) jest głównym mechanizmem umożliwiającym uczestniczącym spółkom wykazanie postępów w zakresie dziesięciu zasad inicjatywy ONZ Global Compact, odnoszących się do praw człowieka, międzynarodowych standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji:

  1. Promowanie i poszanowanie ochrony międzynarodowych praw człowieka.
  2. Upewnij się, że nie jesteś współwinny łamania praw człowieka.
  3. Szanować wolność zrzeszania się i uznawać prawo do rokowań zbiorowych.
  4. Przyczynianie się do eliminacji wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej.
  5. Przyczynianie się do skutecznego zniesienia pracy dzieci.
  6. Przyczynianie się do eliminacji wszelkiej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy.
  7. Zastosowanie podejścia ostrożnościowego do problemów środowiskowych.
  8. Podejmowanie inicjatyw promujących większą odpowiedzialność za środowisko.
  9. Zachęcanie do rozwoju i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska.
  10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich jej formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

 

Aby zwiększyć wartość i usprawnić raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowano nowy komunikat w sprawie postępów, który umożliwia uczestniczącym firmom zrozumienie, mierzenie, śledzenie i ujawnianie swoich wyników w odniesieniu do dziesięciu zasad UN Global Compact oraz ich wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jako sygnatariusz Global Compact od 2012 r. i zaangażowana firma, ADDEV Materials została wybrana do programu wczesnej adopcji tej nowej platformy. Uczestnicy programu otrzymali wczesny dostęp do projektu ram i platformy cyfrowej do komunikowania postępów, a także mieli możliwość przekazania ukierunkowanych informacji zwrotnych, które ukształtują platformę przed jej pełnym uruchomieniem w 2023 roku.

ADDEV Materials był jednym z "Early Adopters" platformy, wraz z ponad 850 innymi firmami z ponad 80 krajów.