ADDEV Materials

Algemene aankoopvoorwaarden

Vind onze algemene aankoopvoorwaarden in .pdf-formaat

ARTIKEL 1 - INKOOPORDERS

Een bestelling wordt geacht aanvaard te zijn door de leverancier in overeenstemming met deze Algemene Inkoopvoorwaarden en met uitsluiting van zijn Algemene Verkoopvoorwaarden bij bevestiging van ontvangst van de bestelling zonder wijziging binnen vijftien (15) dagen vanaf de datum van uitgifte van de bestelling, of in geval van uitvoering van de bestelling door de leverancier zonder voorbehoud binnen dezelfde termijn. Elke wijziging van een schriftelijke bestelling moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

 

ARTIKEL 2 - UITVOERING VAN INKOOPORDERS

De Leverancier zal de opdrachten uitvoeren in overeenstemming met de specificaties van de opdracht en in overeenstemming met de toepasselijke stand van de techniek en normen.

Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om na te gaan of hij over de middelen, rechten en informatie beschikt die nodig zijn voor de goede uitvoering van de bestelling of om de nodige stappen te ondernemen om hierover te beschikken vóór de voltooiing ervan.

 

ARTIKEL 3 - ADVIES

De leverancier is verplicht om de afnemer algemene informatie en advies te verstrekken voor alle bestelde goederen, waaraan hij zich niet kan onttrekken door te verwijzen naar de gebruikelijke activiteiten van de afnemer.

 

ARTIKEL 4 - INFORMATIE

De leverancier moet de koper onverwijld op de hoogte brengen van elke moeilijkheid die zich tijdens de uitvoering van de bestelling zou kunnen voordoen en die zijn
goede uitvoering, of dit nu het gevolg is van de leveringsvoorwaarden of van een nieuwe situatie in de organisatie.

Als er (administratieve of andere) vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling, moet de leverancier ervoor zorgen dat deze op zodanige wijze verkregen zijn dat de afnemer geen initiatief hoeft te nemen om ze te verkrijgen.

In het geval van orders die over een langere periode moeten worden uitgevoerd, moet de leverancier de koper regelmatig informeren over de voortgang.

De leverancier moet de koper op de hoogte stellen van elke verandering in het productieproces of van een mogelijke overdracht van de activiteit.

 

ARTIKEL 5 - KWALITEITSSYSTEEM

Het kwaliteitssysteem van de leverancier moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor leveranciers zoals gedefinieerd in de procedures die door de koper aan de leverancier zijn verstrekt of in een ander document dat aan de leverancier is verstrekt.

Tijdens de voorbereidingsfase van de levering verbindt de leverancier zich ertoe de afnemer en de vertegenwoordigers van de Officiële
Autoriteiten hebben vrije toegang tot hun gebouwen tijdens de werkuren en tot alle documenten die nuttig zijn voor het uitvoeren van controles, mits 24 uur van tevoren verwittigd.

De leverancier moet hetzelfde recht ten gunste van de afnemer verkrijgen van eventuele onderaannemers.

De leverancier verbindt zich ertoe om op eerste verzoek aan de koper de lijst van erkende onderaannemers over te maken, alsook de voorwaarden en elke wijziging in de onderaanneming.

De afnemer verbindt zich ertoe de veiligheidsinstructies na te leven die van kracht zijn op het terrein van de leverancier en die hem zullen worden meegedeeld bij de kennisgeving van het genoemde bezoek.

Bezoeken van de koper veranderen niets aan de uitsluitende verantwoordelijkheid van de leverancier en beperken op geen enkele manier het recht van de koper om de levering niet te aanvaarden.

 

ARTIKEL 6 - VERPAKKING

De verpakking wordt uitgevoerd volgens de instructies van de koper en volgens de geldende voorschriften en normen.

Zij bevatten, indien nodig, instructies en bieden voldoende bescherming om ervoor te zorgen dat de goederen tijdens de opslag en/of het vervoer niet worden beschadigd.

Elke levering die beschadigd is op het ogenblik van de levering wordt teruggestuurd naar de leverancier en het transport, de herstelling, de montage en de eventuele tests vallen onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.

 

ARTIKEL 7 - LEVERING

Alle leveringen moeten vergezeld gaan van een leverbon met de volgende informatie:

 • Identificatienummer leveringsbon ;
 • Inkoopordernummer;
 • Onderdeelnummers;
 • Aanduiding van de Goederen zoals vermeld in de bestelling;
 • Verklaring van conformiteit, indien van toepassing;
 • Geleverde hoeveelheid en, indien van toepassing, serienummer en individueel productnummer;
 • Eventuele gebruiksbeperking ;
 • Aantal pakketten;
 • Aankoopeenheden;
 • Transport- en douanedocumenten en alle andere documenten die nodig zijn voor inklaring in het kader van import;
 • Documentatie
 • Documenten voorzien in de toepasselijke wetgeving;
 • Documenten vereist door de van toepassing zijnde normen.

 

De koper behoudt zich het recht voor om leveringen die zonder toestemming van de koper werden gewijzigd, te weigeren of terug te sturen naar de leverancier op risico van de leverancier.

Bij gebrek aan andere bepalingen op het ogenblik van de bestelling, gebeurt de levering van de levering DAP "adres van de koper" (Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel), waarbij de overdracht van de risico's gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van deze Incoterm.

Wanneer de producten onderworpen zijn aan een acceptatieprocedure, vindt de risico-overdracht plaats op de datum van ondertekening van het acceptatierapport door de leverancier en de afnemer.

 

ARTIKEL 8 - DOORLOOPTIJDEN

De tussen de partijen overeengekomen leveringstermijnen zijn dwingend en de naleving ervan vormt voor de koper een essentiële clausule zonder welke hij niet zou hebben gecontracteerd.

De Leverancier stelt de Koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van elke voorzienbare vertraging ten opzichte van de contractuele leveringstermijnen en van de maatregelen die zijn genomen om de vertraging te verhelpen. Eventuele extra kosten als gevolg van de vertraging komen voor rekening van de Leverancier, behalve in geval van overmacht.

Bij niet-naleving van de contractuele levertermijnen behoudt de koper zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving vertragingsboetes op te leggen gelijk aan 1% van het bedrag exclusief BTW van de betreffende bestelling per dag vertraging, met een maximum van 15% van het bedrag exclusief BTW van de bestelling; of om de bestelling te annuleren.

In geval van vroegtijdige levering of een te grote hoeveelheid behoudt de Koper zich het recht voor om ofwel de Goederen te aanvaarden, ofwel de Goederen ter beschikking van de Leverancier te houden op eigen risico, ofwel de Goederen op eigen kosten en risico aan de Leverancier te retourneren.

 

ARTIKEL 9 - GOEDERENONTVANGST

In het geval dat het product niet overeenstemt met de contractuele documenten, moet de koper de leverancier hiervan op de hoogte brengen, zodat de leverancier het product kan herstellen.
leverancier om deze non-conformiteit te controleren binnen tien (10) dagen na de kennisgeving door de koper.

Indien de leverancier binnen deze termijn niet overgaat tot de controle van deze non-conformiteit of deze niet betwist, behoudt de koper zich het recht voor om, op
zijn keuze :

 • om het aanbod te accepteren zoals het is, in ruil voor een onderling overeengekomen prijsverlaging;
 • deze te accepteren na corrigerende maatregelen op kosten van de leverancier, uitgevoerd door de leverancier zelf of door de afnemer (of een door hem aangewezen derde);
 • het te weigeren door het ter beschikking te stellen van de leverancier voor verwijdering door hem op zijn kosten, risico en gevaar binnen vijftien dagen na de datum van kennisgeving van de non-conformiteit door de koper;
 • het weigeren en terugsturen naar de leverancier, op kosten en risico van de leverancier, binnen vijftien dagen na de datum van de kennisgeving van de non-conformiteit door de koper.

 

Een niet-conforme levering die door de koper wordt geweigerd, wordt beschouwd als niet-geleverd en geeft aanleiding tot de toepassing van de vertragingsboetes voorzien in het artikel " LEVERTIJDEN ", onverminderd het recht van de koper om een bijkomende schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade ten gevolge van de niet-conformiteit en/of om de bestelling te annuleren.

 

ARTIKEL 10 - EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht gebeurt ten gunste van de koper bij de levering op de site van de koper of bij de ondertekening van het ontvangstbewijs als een formele goederenontvangst gepland is.

 

ARTIKEL 11 - PRIJZEN

De prijzen op de bestelling zijn vast en niet herzienbaar, alle taksen en heffingen inbegrepen, exclusief btw.

 

ARTIKEL 12 - FACTURERING

De leverancier verbindt zich ertoe de levering na levering te factureren.

Als er een factuurschema is gespecificeerd in de inkooporder, moet de leverancier zich hieraan houden.

Facturen moeten door de leverancier worden opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften en moeten, naast de wettelijke vermeldingen, de volgende elementen bevatten:

 • Inkooporderreferentie zoals aangegeven op de inkooporder;
 • Gedetailleerde beschrijving van de levering, zoals beschreven in de bestelling
 • Bankgegevens van de rekening waarop de betaling moet worden gedaan;
 • Contactgegevens (naam, telefoon en e-mail) van een contactpersoon die kan worden bereikt in geval van een klacht over de factuur;
 • Datum en nummer van de leveringsbon of het acceptatierapport.

 

Het originele exemplaar van de factuur moet onmiddellijk na de uitreiking ervan naar het op de bestelling vermelde adres worden gestuurd, alsook per e-mail naar het e-mailadres dat de afnemer heeft opgegeven in het kader van de dematerialisatie van zijn leveranciersfacturen.

Elke creditnota moet de factuur- en inkoopordernummers vermelden waarop de creditnota betrekking heeft, evenals de artikelaanduiding van de betreffende factuur om een correcte boekhoudkundige aansluiting mogelijk te maken.

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, is de betalingstermijn voor facturen zestig (60) dagen einde van de maand vanaf de datum van uitgifte van de factuur, waarbij deze termijn als volgt wordt berekend: einde van de maand van de datum van uitgifte van de factuur plus 60 dagen.

 

ARTIKEL 13 - CONTINUÏTEIT VAN LEVERING

De leverancier verbindt zich ertoe de koper minstens twaalf (12) maanden op voorhand te informeren over de stopzetting van de productie of de terugtrekking van het product uit zijn catalogus.

Bij levering van apparatuur moet de leverancier voor een periode van ten minste vijf (5) jaar vanaf de levering de levering van alle reserveonderdelen kunnen garanderen.
onderdelen en componenten.

Voor leveringsopdrachten die in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd, verplicht de Leverancier zich tot het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan waarin de volgende zaken worden vastgelegd
de maatregelen die moeten worden genomen om de uitvoering van de opdracht voort te zetten in geval van een gebeurtenis die de voltooiing ervan kan verhinderen.

 

ARTIKEL 14 - ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

De partijen besluiten om de toepassing van artikel 1195 van het Franse Burgerlijk Wetboek uit te sluiten, waarbij ze zelf de gevolgen regelen van elke verandering van omstandigheden die zich zou voordoen tijdens de uitvoering van de beschikking.

 

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade of verlies als gevolg van het niet of onjuist uitvoeren van de bestelling.

De Leverancier vrijwaart de Koper voor alle geleden schade, met inbegrip van de kosten van reparatie en/of vervanging, schade aan of verlies van eigendommen en productieverlies en/of bedrijfsonderbreking.

 

ARTIKEL 16 - GARANTIE

De leverancier garandeert de levering tegen ontwerp-, fabricage- en gebruiksfouten en tegen alle fouten in materialen en onderdelen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, bedraagt de garantieperiode twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de levering.

Het dekt elke reparatie of vervanging en terugbetaling van de levering.

De garantie dekt onderdelen, arbeid, transport en reizen, en omvat ook demontage, behandeling, douane en hermontage van onderdelen.

Deze garantieclausule sluit het recht op schadevergoeding niet uit voor alle geleden materiële of immateriële schade. Tenzij anders overeengekomen, dienen vervangingen of herstellingen van de Leveringen onder de garanties voorzien in dit artikel te gebeuren binnen een maximumtermijn van één (1) maand vanaf de schriftelijke melding van het gebrek of de storing door de Koper.

Elke vervangen of gerepareerde levering wordt gegarandeerd, onder dezelfde voorwaarden, tot het verstrijken van de garantieperiode en ten minste voor een periode van zes (6) maanden vanaf de interventie.

Indien de leverancier zijn garantieverplichting niet nakomt, behoudt de klant zich het recht voor om op kosten van de leverancier de nodige werkzaamheden uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 17 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Leverancier garandeert dat hij houder is van de intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling en vrijwaart de Koper voor
tegen aanspraken van derden met betrekking tot dergelijke rechten.

Elke partij blijft de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op haar eigen kennis.

Indien de eigen kennis van de Koper vereist is voor de uitvoering van de bestelling, kan de Koper de Leverancier een gebruiksrecht verlenen voor zijn
uitvoering.

De Aanbieder zal geen ander gebruik maken van de betreffende gegevens of deze geheel of gedeeltelijk kopiëren of reproduceren.

De Leverancier verbindt zich ertoe de door de Koper voor de uitvoering van de bestelling verstrekte kennis op geen enkele wijze te wijzigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Koper, en in geen geval intellectuele eigendomsrechten te verwerven op basis van de eigen kennis van de Koper.

Indien eigen kennis van de leverancier vereist is voor het gebruik van de leveringen, verleent de leverancier aan de koper een kosteloos gebruiksrecht voor de wettelijke duur van de intellectuele eigendomsrechten en voor alle landen ter wereld, en verbindt de koper zich ertoe deze kennis niet voor andere doeleinden te gebruiken.

Indien voor het gebruik van de levering software nodig is, verbindt de leverancier zich ertoe de broncodes van deze software te deponeren bij het Program Protection Agency onder een registratienummer dat aan de koper wordt meegedeeld. Indien de leverancier de exploitatie van deze software stopzet of zijn activiteit stopzet en niet wordt overgenomen door een derde, moeten de broncodes van deze software ter beschikking worden gesteld van de koper met het recht om deze te gebruiken voor de levering.

Wanneer de leverancier van plan is om "gratis" of "open source" software te gebruiken die een impact heeft op het gebruik van de producten, moet hij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper verkrijgen nadat hij het gebruik van dit soort software heeft gerechtvaardigd door het te documenteren en de licentievoorwaarden te specificeren.

In elk geval zal het gebruik van dergelijke " gratis " of " open source " software de garanties die door de leverancier worden geleverd niet verminderen, noch de aansprakelijkheid van de leverancier beperken of uitsluiten.
aansprakelijkheid van de leverancier in verband met de uitvoering van bestellingen.

 

ARTIKEL 18 - VERZEKERING

De leverancier verbindt zich ertoe de nodige verzekeringen af te sluiten en in stand te houden bij bedrijven die bekend staan als solvabel, tot een bedrag dat overeenstemt met de risico's en verantwoordelijkheden die hij draagt.

In het bijzonder moet de leverancier een algemene en beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben die zijn beroepsactiviteit in het algemeen dekt en alle soorten schade aan eigendommen dekt, inclusief schade aan computersystemen.

De leverancier moet op eerste verzoek van de afnemer de geldigheid van de afgesloten verzekeringspolissen rechtvaardigen door certificaten van zijn verzekeraars over te leggen, waarin de aard en het bedrag van de toegekende garanties vermeld staan.

Zolang de contractuele verplichtingen van kracht zijn, moet de leverancier de garantieverlengingscertificaten overleggen.

In geval van onvoldoende dekking kan de afnemer eisen dat de Leverancier aanvullende garanties afsluit.

De eigen risico's in de door de Leverancier afgesloten verzekeringspolissen kunnen niet aan de Koper worden tegengeworpen.

De afgesloten verzekering kan de aansprakelijkheid van de leverancier op geen enkele manier beperken.

 

ARTIKEL 19 - SOCIALE WETGEVING

De leverancier garandeert dat hij de sociale wetgeving waaraan hij onderworpen is, naleeft.

Het garandeert ook dat de levering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de sociale wetgeving die van kracht is in het land waar de levering wordt uitgevoerd.

Als de levering in Frankrijk plaatsvindt, verplicht de leverancier zich tot naleving van de sociale wetgeving met betrekking tot de strijd tegen zwartwerk (artikelen L. 8222-1 en volgende en artikelen R. 8222-1 en volgende van de Franse arbeidswet) en buitenlandse arbeid (artikelen L. 8253-1 en volgende en L. 8254-1 en volgende van de Franse arbeidswet).

Naargelang de leverancier in Frankrijk of in het buitenland gevestigd is, verbindt hij zich ertoe om op de datum van de bestelling en in elk geval aan de koper het volgende te bezorgen
gebeurtenis vóór het begin van de uitvoering van de levering en vervolgens om de zes (6) maanden tot het einde van de uitvoering van de bestelling, met ofwel de
documenten als bedoeld in de artikelen D. 8222-5 en D. 8254-1 en volgende van de Franse Arbeidswet, of de documenten als bedoeld in de artikelen D. 8222-7 en 8 en D. 8254-3 en volgende van de Franse Arbeidswet.

Als de leverancier werknemers detacheert onder de voorwaarden van de artikelen L.1262-1 en L.1262-2 van de Franse arbeidswet, moet hij bovendien
moet de koper vóór het begin van de uitvoering van de bestelling informeren en tegelijkertijd aan de koper het bewijs leveren dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen vermeld in artikel L.1262.2.1 van de Franse Arbeidswet.

De leverancier verbindt zich ertoe de wetgeving inzake het minimumloon na te leven, evenals de voorschriften die vereisen dat de huisvestingsomstandigheden van de gedetacheerde werknemers verenigbaar zijn met de menselijke waardigheid.

 

ARTIKEL 20 - NALEVING

Leverancier garandeert Koper dat de Leverantie voldoet aan de voorschriften en normen die van toepassing zijn in het land waar de Leverantie aan Koper wordt geleverd en in elk ander land waarvoor Leverancier op de hoogte is gesteld dat de Leverantie zal worden gebruikt.

In dit verband moet de leverancier de door de afnemer vereiste certificaten overhandigen of zich ertoe verbinden deze op eerste verzoek van de afnemer te overhandigen.
regelgeving met betrekking tot de producten.

Daarnaast verplicht de leverancier zich om alle noodzakelijke maatregelen in zijn toeleveringsketen te implementeren om ervoor te zorgen dat de materialen niet afkomstig zijn uit een land in een conflict- en risicogebied, en om op verzoek gegevens over deze toeleveringsketens te verstrekken.

De leverancier garandeert de koper ook dat de levering voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen, de kwaliteitseisen en de geldende normen betreffende met name gezondheid, hygiëne, veiligheid, traceerbaarheid van het product en milieubescherming.

De leverancier verbindt zich ertoe om aan de afnemer bij de levering van de levering de informatie mee te delen waarover hij beschikt om een veilig gebruik van de levering mogelijk te maken.
De leverancier verbindt zich ertoe de koper op de hoogte te brengen van elke wijziging van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en normen die een invloed hebben op de leveringsvoorwaarden of de uitvoering van de Levering.

 

ARTIKEL 21 - VERTROUWELIJKHEID

De Informatie is vertrouwelijk, zonder dat de Koper de vertrouwelijkheid hoeft aan te geven of te markeren.

De leverancier zal de vertrouwelijke informatie niet openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afnemer, met dien verstande dat de vertrouwelijke
informatie kan toebehoren aan een ander bedrijf van de ADDEV-groep.

De bekendmaking van vertrouwelijke informatie door de Koper of de toegang tot dergelijke informatie door de Leverancier kan op geen enkele wijze worden uitgelegd als het verlenen van enig recht op dergelijke vertrouwelijke informatie aan de Leverancier.

De Leverancier verplicht zich om de vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht en om de vertrouwelijke informatie te communiceren met de klant.
informatie alleen aan die personeelsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht en alleen voor zover een dergelijke mededeling
noodzakelijk voor de vervulling ervan.

De Leverancier stemt ermee in geen vertrouwelijke informatie bekend te maken of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper en zijn geheimhoudingsverplichtingen op te leggen aan zijn personeel en aan alle andere personen die door de Koper gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de vertrouwelijke informatie.

Deze verplichtingen zijn echter niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die al openbaar was voordat deze openbaar werd gemaakt, die op het moment van ontvangst door de Leverancier in zijn rechtmatige bezit was of rechtmatig van derden was verkregen, zonder enige beperking ten aanzien van de openbaarmaking ervan.

Indien de Leverancier op grond van de wet of een dwingend rechterlijk of administratief bevel verplicht is Vertrouwelijke Informatie van de Koper bekend te maken, stelt de Leverancier de Koper hiervan onmiddellijk in kennis en verlangt hij van de personen of entiteiten aan wie dergelijke informatie bekend wordt gemaakt, dat zij deze als vertrouwelijk behandelen.

De leverancier verbindt zich ertoe geen enkel artikel of advertentie met betrekking tot de bestelling, de levering of enige andere informatie in verband met zijn zakelijke relaties met de koper te publiceren zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Tenzij anders vermeld in de bestelling, blijven de vertrouwelijkheidsverplichtingen die in deze paragraaf zijn vermeld van kracht voor de duur van de uitvoering van de bestelling en voor een periode van vijf (5) jaar vanaf het einde van de garantieperiode van de levering.

Om de veiligheid en integriteit van de vertrouwelijke informatie van de afnemer en de informatiedragers te waarborgen, moet de leverancier alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen, in het bijzonder door gebruik te maken van toegangscontrole via de computer, encryptie en cryptografiemethoden.

 

ARTIKEL 22 - OVERMACHT

Elke partij stelt de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk tien (10) kalenderdagen na het optreden van een geval van overmacht waardoor zij haar verplichtingen onder de contractdocumenten niet kan nakomen, schriftelijk op de hoogte.

Verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk wordt gemaakt door het optreden van een geval van overmacht worden opgeschort voor de duur van dit geval, behoudens de bepalingen van het artikel "Beëindiging".

De partij die zich op overmacht beroept, verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen van deze gebeurtenis voor de andere partij te beperken.

Voor de toepassing van deze clausule wordt een gebeurtenis die aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, niet beschouwd als een geval van overmacht:

 • buiten de macht van de partij die er een beroep op doet;
 • redelijkerwijs niet kan worden voorzien wanneer het bevel wordt uitgevaardigd;
 • niet kan worden vermeden door passende maatregelen ;
 • de nakoming van een verplichting verhinderen.

 

De Leverancier kan zich alleen beroepen op vertragingen van zijn eigen leveranciers of onderaannemers wanneer de oorzaak van dergelijke vertragingen kan worden beschouwd als overmacht krachtens zijn clausule.

 

ARTIKEL 23 - ONDERAANNEMING

De afnemer die voor de Leverancier heeft gekozen als tegenprestatie voor zijn bekwaamheid, verbindt de Leverancier ertoe de bestelling noch geheel noch gedeeltelijk over te dragen of af te staan aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afnemer.

In geval van toelating zal de overnemer beschouwd worden als een volwaardige leverancier en zal hij moeten voldoen aan alle voorwaarden voorzien in de contractuele documenten.

De koper behoudt zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk over te dragen aan om het even welke vennootschap van de ADDEV-groep of in het kader van een fusie, splitsing of gedeeltelijke inbreng van activa, aan om het even welke derde van zijn keuze, mits schriftelijke kennisgeving aan de leverancier.

Leverancier machtigt Koper om dergelijke overdrachten of toewijzingen te doen en stemt ermee in dat de verkrijger uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de order vanaf het moment van kennisgeving van de overdracht of toewijzing, waarbij Koper wordt ontheven van alle contractuele aansprakelijkheid voor verplichtingen die daarna ontstaan.

Leverancier stemt ermee in de Opdracht niet geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

Als de leverancier gemachtigd is om uit te besteden, verbindt hij zich ertoe om de verplichtingen die in de contractdocumenten zijn opgenomen, door te geven aan zijn onderaannemers.

De leverancier blijft als enige aansprakelijk jegens de koper voor de uitvoering van de uitbestede levering en kan zich niet beroepen op de eventuele tekortkomingen van zijn onderaannemers om zijn aansprakelijkheid te beperken.

 

ARTIKEL 24 - UITVOER

Partijen komen overeen zich te houden aan wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole die van toepassing is op de Levering (inclusief Software indien van toepassing).

Indien voor de uitvoer of wederuitvoer van de volledige of gedeeltelijke leverantie een uitvoervergunning vereist is, stemt de leverancier ermee in om bij de bevoegde overheidsinstanties elke vergunning of toelating aan te vragen die nodig is voor het gebruik van de leverantie door de Koper en de levering ervan aan
klanten of andere eindgebruikers.

De Leverancier zal de Koper onmiddellijk op de hoogte brengen van de afgifte van de exportvergunning door de bevoegde overheidsinstanties, of van het bestaan van een vrijstelling, en zal de Koper een kopie van deze vergunning of van een certificaat bezorgen, waarin onder andere de beperkingen worden beschreven die van toepassing zijn op de wederuitvoer of de heroverdracht door de Koper van de gehele Leverantie of een deel ervan aan een derde.

Er wordt gespecificeerd dat de kennisgeving door de leverancier aan de afnemer van de classificatie van de gehele levering of een deel ervan en de afgifte van de uitvoervergunning voorwaarden zijn voor de inwerkingtreding van de bestelling.

Als de exportvergunning wordt ingetrokken, niet wordt verlengd of ongeldig wordt verklaard door toedoen van de leverancier, behoudt de koper zich het recht voor om de bestelling te beëindigen met behoud van het recht op vergoeding van de schade die als gevolg van deze inbreuk is geleden.

 

ARTIKEL 25 - ETHIEK

De Leverancier verklaart dat hij geen anticorruptiewet- en regelgeving heeft overtreden, dat hem geen civiel- of strafrechtelijke sancties zijn opgelegd, in Frankrijk of in het buitenland, wegens overtreding van anticorruptiewet- en regelgeving, en dat er geen onderzoek of procedure tegen hem loopt die tot dergelijke sancties zou kunnen leiden.

De Leverancier garandeert dat hij voldoet en zal voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van omkoping in overeenstemming met de OESO-Conventie van 1997 en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie (UNCAC) van 2003, en dat hij direct noch indirect enig voordeel heeft gegeven of zal geven voor het doel van of als tegenprestatie voor de
conclusie van het bevel.

In geval van niet-naleving van deze clausule kan de koper de lopende bestellingen met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding beëindigen, naast elk verhaal dat hij zou kunnen nemen tegen de leverancier.

 

ARTIKEL 26 - BEËINDIGING

Elke partij kan de bestelling beëindigen door de andere partij een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen in de volgende gevallen:

 • in geval van niet-nakoming door de andere partij van een van haar contractuele verplichtingen dertig (30) dagen na ingebrekestelling per aangetekende brief met
  ontvangstbevestiging bleef zonder effect;
 • in het geval van een vrijwarings-, herstel- of liquidatieprocedure tegen de andere partij, met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van openbare orde;
 • in geval van niet-nakoming door de andere partij van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht waarvan de duur langer is dan een maand vanaf de kennisgeving aan de andere partij, of dat een vertraging tot gevolg heeft die het tijdstip van uitvoering van de bestelling onverenigbaar maakt met het doel ervan, of die de uitvoering van de bestelling blijvend verhindert;
 • in alle gevallen waarin de geldende regelgeving voorziet.

 

In geval van beëindiging van de order door de Koper wegens een fout van de Leverancier, behoudt de Koper zich het recht voor om de order geheel of gedeeltelijk uit te voeren of te laten uitvoeren op kosten van de Leverancier.

De leverancier verbindt zich ertoe om op verzoek van de koper alle elementen mee te delen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Levering.

In alle gevallen van beëindiging, om welke reden dan ook, blijft elke partij verplicht om haar contractuele verplichtingen na te komen tot de effectieve datum van beëindiging, onverminderd de schadevergoeding die de klagende partij kan verkrijgen als gevolg van de geleden schade als gevolg van de
het niet nakomen door de in gebreke blijvende partij van haar verplichtingen.

 

ARTIKEL 27 - GEGEVENSBESCHERMING

Indien de Leverancier door de wet of door een dwingende gerechtelijke of administratieve beslissing verplicht wordt om de gegevens van de Koper direct of indirect bekend te maken, verbindt de Leverancier zich ertoe om de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, om alle wettelijke middelen aan te wenden die hem ter beschikking staan om zich te verzetten tegen dergelijke verzoeken en om alle nodige maatregelen te treffen om de impact van de bekendmaking van de opgeslagen gegevens te minimaliseren en om de administratieve of gerechtelijke autoriteit door te verwijzen naar de Koper.

In het geval van een verzoek van een derde partij om toegang te krijgen tot gegevens van Koper, zal Leverancier het verzoek afwijzen en de derde partij doorverwijzen om de gegevens rechtstreeks bij Koper op te vragen.

De partijen verbinden zich ertoe de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, en in het bijzonder de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de bestelling, alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om dit soort gegevens te beschermen, de naleving van eventuele overdrachten buiten de Europese Unie te garanderen, deze gegevens te wissen aan het einde van de bewaarperiode die tussen de partijen is overeengekomen of op de wettelijke uiterste datum, en te voldoen aan de verzoeken van de betrokken personen.

Elke partij verbindt zich er ook toe de andere partij op de hoogte te brengen van eventuele inbreuken op gegevens die een impact hebben op de verwerking van deze gegevens.

In het kader van het beheer van hun respectieve klanten-/leveranciersbestanden kunnen de partijen elkaar de contactgegevens bezorgen van de personen die belast zijn met het beheer van hun commerciële relaties, en aldus elk optreden als een niet-gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

 

ARTIKEL 28 - DIVERSE BEPALINGEN

Het feit dat een partij geen gebruik maakt van haar rechten op grond van de contractuele documenten, mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van deze rechten voor de toekomst.

Als een bepaling ongeldig is, blijven de andere bepalingen van kracht en streven de partijen ernaar een nieuwe bepaling aan te nemen die de ongeldige bepaling kan vervangen.
bepaling in kwestie om het contractuele evenwicht te bewaren.

De leverancier handelt in eigen naam en voor eigen rekening en heeft geen bevoegdheid of autoriteit om de afnemer te binden.

Niets in de Contractdocumenten mag worden geïnterpreteerd als het creëren van een agentschap, gezamenlijke entiteit of agent/werkgeverrelatie tussen de Leverancier en de Koper.

 

ARTIKEL 29 - TOEPASSELIJK RECHT

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen zijn de contractuele documenten onderworpen aan de Franse wet, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht.
Internationale verkoop van goederen.

 

ARTIKEL 30 - BEVOEGDE JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot de vorming, geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of oplossing of hun gevolgen, van een van de contractuele documenten is de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Lyon, behoudens afwijkende bepalingen met betrekking tot de aard van het geschil, niettegenstaande pluraliteit van verweerders of beroepen in garantie.

De partijen kunnen echter in onderling overleg overeenkomen een beroep te doen op bemiddeling voordat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd.

De Algemene Inkoopvoorwaarden in de Franse taal prevaleren boven vertalingen, mochten er discrepanties of ontbrekende termen worden vastgesteld.