ADDEV Materials

Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost cen energii elektrycznej; wzrost, który według prognoz nie zatrzyma się w 2023 r., a ceny są obecnie nawet 10 razy wyższe niż w 2021 r.

Obecna sytuacja skłania firmy do poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających na efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, w szczególności poprzez racjonalną analizę profilu zużycia, z wykorzystaniem precyzyjnych pomiarów dokonywanych w czasie rzeczywistym.

W 2022 r. firma ADDEV Materials w Polsce stworzyła zintegrowany system dostaw zielonej energii, składający się z instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) i nowoczesnego systemu pomiaru zużycia energii elektrycznej. Dane pomiarowe są gromadzone w chmurze i można uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji.

Po przeprowadzeniu tej analizy byliśmy w stanie wdrożyć szereg zmian organizacyjnych i operacyjnych, aby zmaksymalizować efektywność energetyczną firmy.

W praktyce oznacza to :

  • Identyfikacja źródeł wysokiego zużycia energii (maszyny itp.).
  • Identyfikacja niepotrzebnych energochłonnych operacji (racjonalizacja)
  • Identyfikacja złych nawyków w zakresie zużycia energii

Na przykład: analizując rzeczywisty czas pracy maszyn pakujących - które ze względu na obecność elementów grzewczych charakteryzują się bardzo wysokim zużyciem energii elektrycznej - zdaliśmy sobie sprawę, że maszyny te były domyślnie włączane na początku dnia i wyłączane pod koniec dnia, podczas gdy ich rzeczywisty czas pracy wynosił zaledwie kilka godzin. Analiza umożliwiła zaplanowanie procesu pakowania w taki sposób, aby maszyny były włączane tylko wtedy, gdy są używane. Ponadto zoptymalizowano również niektóre godziny użytkowania, aby odpowiadały tak zwanemu "samozużyciu instalacji fotowoltaicznej", tj. podczas jej największej produktywności (bezpośrednie wykorzystanie 100 % energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną zamiast 80 % od dostawcy energii).

Innym praktycznym rozwiązaniem było dostosowanie działania urządzeń do rzeczywistych potrzeb ludzi w firmie: czujniki ruchu do włączania/wyłączania świateł; zoptymalizowane działanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ponadto udało się zidentyfikować i skutecznie wyeliminować złe nawyki biurowe związane z pozostawianiem włączonych urządzeń, gdy nie są używane (wprowadzenie obowiązkowego trybu czuwania dla komputerów i ekranów).

Obecny system paneli fotowoltaicznych obniżył koszty zużycia energii elektrycznej nawet o 40 % (biorąc pod uwagę ten sam sezon zapotrzebowania na energię). Dodatkowe oszczędności wynikające z zastosowania systemu monitoringu i optymalizacji zużycia energii wynoszą 5-8 % (zdjęcie 2).

To pierwsze doświadczenie w kontrolowaniu naszego zużycia energii elektrycznej pozwoliło nam docenić praktyczny potencjał tych systemów. To bez wątpienia dopiero początek optymalizacji naszego zarządzania energią. Możliwe będą inne, bardziej zaawansowane usprawnienia, takie jak precyzyjny nadzór nad operacjami produkcyjnymi czy diagnostyka stanu technicznego urządzeń.

W niedalekiej przyszłości tego typu podejście do zarządzania energią pomoże nam wdrożyć nowe przepisy, szczególnie w odniesieniu do normy środowiskowej 14001. Będzie to niewątpliwie kolejny krok w kierunku wzmocnienia zaufania, jakim obdarzają nas klienci jako dostawcę.