Uproszczenie analizy danych w celu poprawy zarządzania wydajnością

Równolegle z ujednoliceniem systemów ERP stosowanych w Grupie rozpoczęto proces gromadzenia i standaryzacji danych w celu uproszczenia ich odczytu i analizy, tak aby stały się bardziej dostępne.

Kwestie

Ponieważ ADDEV Materials składa się z kilku jednostek, które z czasem zostały zintegrowane, w ramach Grupy stosuje się wiele systemów zarządzania danymi klientów (zamówienia, sprzedaż, faktury, dostawy, terminy itp.). Od 2020 r. trwa proces agregowania tych danych poprzez zapewnienie, że mają one tę samą definicję i znaczenie. Praca ta opiera się na dwóch uzupełniających się elementach. Z jednej strony zbudowano platformę technologiczną, która pozwala zautomatyzować pobieranie danych z różnych systemów i stosować reguły w celu przedstawienia ich w sposób zrozumiały dla użytkownika. Pierwotnym celem było dostarczenie czytelnych wskaźników, które dzięki wizualizacji danych mogłyby zasilić tablice rozdzielcze wykorzystywane przez różne organy zarządzające. Ponadto zespół "danych", współpracujący ze wszystkimi jednostkami Grupy, jest odpowiedzialny za opracowanie definicji tych danych i zapewnienie ich prawidłowego stosowania.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

"Prowadzone obecnie prace nad standaryzacją i przetwarzaniem danych zwracają uwagę na problem jakości danych i mogą prowadzić do podjęcia działań naprawczych u źródła, czyli u osób tworzących dane, w zakresie procedur. Ujawnia również anomalie i luki w praktykach, które mogą prowadzić do porównywania rzeczy, które nimi nie są. Uwidocznienie danych za pomocą narzędzi do wizualizacji danych umożliwia uświadomienie sobie rzeczy, które mogły być ukryte w wyniku ręcznego przetwarzania danych, oraz sprawia, że wszystkie te dane mogą być wykorzystywane przez inne narzędzia. Interesujące jest również to, że choć początkowo chodziło o zbudowanie wskaźników sterujących na poziomie Grupy, pracownicy operacyjni w jednostkach, zakładach i filiach przyjęli to narzędzie, które wykorzystują do zarządzania swoimi zespołami" - mówi Olivier Fiquet, specjalista ds. transformacji cyfrowej.

Równolegle z pracami nad danymi klientów budowany jest symetryczny system dla relacji z dostawcami i danych o produktach.