ADDEV Materials

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu w formacie .pdf

ARTYKUŁ 1 - ZAMÓWIENIA ZAKUPU

Zamówienie uznaje się za przyjęte przez dostawcę zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu i z wyłączeniem jego Ogólnych Warunków Sprzedaży po potwierdzeniu otrzymania zamówienia bez zmian w ciągu piętnastu (15) dni od daty wystawienia zamówienia lub w przypadku realizacji zamówienia przez dostawcę bez zastrzeżeń w tym samym okresie. Wszelkie zmiany w pisemnym zamówieniu muszą być wyraźnie uzgodnione na piśmie.

 

ARTYKUŁ 2 - REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ZAKUPU

Dostawca wykona zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz zgodnie z obowiązującym stanem techniki i normami.

Obowiązkiem dostawcy jest sprawdzenie, czy posiada on środki, prawa i informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia lub podjęcie niezbędnych kroków w celu ich posiadania przed jego realizacją.

 

ARTYKUŁ 3 - PORADY

Dostawca jest zobowiązany do udzielenia kupującemu ogólnych informacji i porad dotyczących wszystkich zamówionych towarów, od których nie może odstąpić, powołując się na zwykłe czynności kupującego.

 

ARTYKUŁ 4 - INFORMACJE

Dostawca musi niezwłocznie poinformować nabywcę o wszelkich trudnościach, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zamówienia i które mogą zagrozić jego realizacji.
prawidłowe wykonanie, niezależnie od tego, czy wynika to z warunków dostaw, czy z nowej sytuacji w organizacji.

Jeśli do realizacji zamówienia wymagane są zezwolenia (administracyjne lub inne), dostawca musi zapewnić, że zostały one uzyskane w taki sposób, aby nabywca nie musiał podejmować żadnej inicjatywy w celu ich uzyskania.

W przypadku zamówień, które mają być realizowane przez pewien okres czasu, dostawca musi regularnie informować nabywcę o postępach w ich realizacji.

Dostawca musi poinformować nabywcę o wszelkich zmianach w procesie produkcyjnym lub o możliwym przeniesieniu działalności.

 

ARTYKUŁ 5 - SYSTEM JAKOŚCI

System jakości dostawcy musi spełniać wymagania jakościowe dla dostawców określone w procedurach dostarczonych dostawcy przez nabywcę lub w innym dokumencie dostarczonym dostawcy.

W fazie przygotowawczej dostawy dostawca zobowiązuje się umożliwić nabywcy oraz przedstawicielom Urzędnika
Władze mają swobodny dostęp do swoich pomieszczeń w godzinach pracy, a także do wszystkich dokumentów przydatnych do przeprowadzania kontroli, z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Dostawca musi uzyskać takie samo prawo na rzecz nabywcy od wszelkich podwykonawców.

Dostawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy, na pierwsze żądanie, listy autoryzowanych podwykonawców, a także warunków i wszelkich zmian w podwykonawstwie.

Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu dostawcy, które zostaną mu przekazane po powiadomieniu o wspomnianej wizycie.

Wszelkie wizyty nabywcy nie zmieniają wyłącznej odpowiedzialności dostawcy i w żaden sposób nie ograniczają prawa nabywcy do nieprzyjęcia dostawy.

 

ARTYKUŁ 6 - OPAKOWANIE

Opakowanie zostanie wykonane zgodnie z wszelkimi instrukcjami udzielonymi przez nabywcę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Powinny one zawierać, w razie potrzeby, instrukcje i zapewniać wystarczającą ochronę, aby zapewnić, że towary nie zostaną uszkodzone podczas przechowywania i/lub transportu.

Wszelkie dostawy uszkodzone w momencie dostawy są zwracane do dostawcy, a za ich transport, naprawę, montaż i ewentualne testy odpowiada dostawca.

 

ARTYKUŁ 7 - DOSTAWA

Wszystkim dostawom musi towarzyszyć dowód dostawy zawierający następujące informacje:

 • Numer identyfikacyjny dokumentu dostawy ;
 • Numer zamówienia;
 • Numery części;
 • Oznaczenie Towarów wymienione w zamówieniu;
 • Deklaracja zgodności, jeśli dotyczy;
 • Dostarczona ilość oraz, w stosownych przypadkach, numer seryjny i indywidualny numer produktu;
 • Ograniczenie czasowe użytkowania, jeśli dotyczy ;
 • Liczba pakietów;
 • Jednostki zakupowe;
 • Dokumenty transportowe i celne, a także wszystkie inne dokumenty niezbędne do odprawy celnej w kontekście importu;
 • Dokumentacja
 • Dokumenty przewidziane w obowiązującym prawie;
 • Dokumenty wymagane przez obowiązujące normy.

 

Nabywca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zwrotu do dostawcy na ryzyko dostawcy wszelkich dostaw, które zostały zmodyfikowane bez zgody nabywcy.

W przypadku braku innych postanowień w momencie składania zamówienia, dostawa zostanie zrealizowana na "adres kupującego" DAP (Incoterms 2020 Międzynarodowej Izby Handlowej), przy czym przeniesienie ryzyka nastąpi zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków Incoterm.

Gdy produkty podlegają procedurze odbioru, przeniesienie ryzyka następuje w dniu podpisania przez dostawcę i nabywcę protokołu odbioru.

 

ARTYKUŁ 8 - TERMINY REALIZACJI

Terminy realizacji uzgodnione między stronami są bezwzględnie obowiązujące, a ich przestrzeganie stanowi dla kupującego istotną klauzulę, bez której nie zawarłby umowy.

Dostawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę na piśmie o wszelkich przewidywalnych opóźnieniach w stosunku do umownych terminów realizacji oraz o środkach podjętych w celu zaradzenia opóźnieniu. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia ponosi Dostawca, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej.

W przypadku nieprzestrzegania umownych terminów realizacji kupujący zastrzega sobie prawo do zastosowania, bez uprzedniego powiadomienia, kar za opóźnienie w wysokości 1% kwoty bez podatku VAT danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, przy czym kary te są ograniczone do 15% kwoty bez podatku VAT zamówienia; lub do anulowania zamówienia.

W przypadku wcześniejszej dostawy lub nadmiernej ilości, Nabywca zastrzega sobie prawo do przyjęcia Towarów lub do zatrzymania Towarów do dyspozycji Dostawcy na własne ryzyko lub do ich zwrotu Dostawcy na własny koszt i ryzyko.

 

ARTYKUŁ 9 - ODBIÓR TOWARÓW

W przypadku, gdy produkt nie jest zgodny z dokumentami umownymi, nabywca poinformuje o tym dostawcę w celu umożliwienia mu naprawy.
dostawcy do sprawdzenia tej niezgodności w ciągu dziesięciu (10) dni od powiadomienia przez nabywcę.

Jeżeli w tym terminie dostawca nie przystąpi do usunięcia niezgodności lub nie zakwestionuje jej, nabywca zastrzega sobie prawo do
jego wybór:

 • zaakceptować dostawę w obecnym stanie, w zamian za wzajemnie uzgodnioną obniżkę ceny;
 • zaakceptować je po przeprowadzeniu działań naprawczych na koszt dostawcy, przeprowadzonych przez samego dostawcę lub przez nabywcę (lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią);
 • odmówić jej przyjęcia, oddając ją do dyspozycji dostawcy w celu usunięcia jej przez niego na jego koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo w ciągu piętnastu dni od daty powiadomienia o niezgodności przez kupującego;
 • odmówić jej przyjęcia i zwrócić ją dostawcy, na koszt i ryzyko dostawcy, w ciągu piętnastu dni od daty zgłoszenia niezgodności przez nabywcę.

 

Dostawa niezgodna z umową odrzucona przez kupującego jest uważana za niedostarczoną i stanowi podstawę do zastosowania kar za opóźnienie przewidzianych w artykule " LEADTIMES ", bez uszczerbku dla prawa kupującego do żądania dodatkowego odszkodowania za straty faktycznie poniesione w wyniku niezgodności i/lub do anulowania zamówienia.

 

ARTYKUŁ 10 - PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Przeniesienie własności następuje na rzecz kupującego w momencie dostawy do siedziby kupującego lub w momencie podpisania potwierdzenia odbioru, jeśli planowany jest formalny odbiór towarów.

 

ARTYKUŁ 11 - CENY

Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianie, zawierają wszystkie podatki i opłaty, bez podatku VAT.

 

ARTYKUŁ 12 - FAKTUROWANIE

Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury po dostawie.

Jeśli harmonogram fakturowania został określony w zamówieniu zakupu, dostawca musi go przestrzegać.

Faktury muszą być sporządzane przez dostawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać, oprócz wzmianek prawnych, następujące elementy:

 • Numer referencyjny zamówienia zakupu wskazany w zamówieniu zakupu;
 • Szczegółowy opis dostawy, zgodnie z opisem w zamówieniu
 • Dane bankowe konta, na które ma zostać dokonana płatność;
 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon i adres e-mail) osoby kontaktowej, z którą można się skontaktować w przypadku reklamacji dotyczącej faktury;
 • Data i numer dowodu dostawy lub protokołu odbioru.

 

Oryginał faktury należy przesłać niezwłocznie po jej wystawieniu na adres wskazany w zamówieniu, a także pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez nabywcę w związku z dematerializacją faktur dostawcy.

Każda nota kredytowa musi zawierać numery faktury i zamówienia zakupu, do których się odnosi, a także oznaczenie pozycji danej faktury, aby umożliwić prawidłowe uzgodnienie księgowe.

O ile strony nie uzgodnią inaczej i z zastrzeżeniem zgodności z przepisami prawa, termin płatności faktur wynosi sześćdziesiąt (60) dni na koniec miesiąca od daty wystawienia faktury, przy czym termin ten oblicza się w następujący sposób: koniec miesiąca od daty wystawienia faktury plus 60 dni.

 

ARTYKUŁ 13 - CIĄGŁOŚĆ DOSTAW

Dostawca zobowiązuje się poinformować nabywcę z co najmniej dwunastomiesięcznym (12) wyprzedzeniem o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu z katalogu.

W przypadku dostawy sprzętu, dostawca musi być w stanie zapewnić dostawę wszystkich części zamiennych przez okres co najmniej pięciu (5) lat od dostawy.
części i komponenty.

W przypadku zamówień na dostawy, które mają być realizowane przez dłuższy czas, Dostawca zobowiązuje się do opracowania planu ciągłości działania mającego na celu zdefiniowanie
środki, które należy podjąć w celu kontynuowania realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego uniemożliwić jego realizację.

 

ARTYKUŁ 14 - NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI

Strony postanawiają wyłączyć stosowanie art. 1195 francuskiego kodeksu cywilnego, podejmując własne działania w zakresie konsekwencji wszelkich zmian okoliczności, które wystąpiłyby w trakcie wykonywania nakazu.

 

ARTYKUŁ 15 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

Dostawca zwolni Nabywcę z odpowiedzialności za wszelkie poniesione szkody, w tym koszty naprawy i/lub wymiany, uszkodzenia lub utraty mienia oraz wszelkie straty produkcyjne i/lub przerwy w działalności.

 

ARTYKUŁ 16 - GWARANCJA

Dostawca gwarantuje, że dostawa będzie wolna od wad projektowych, produkcyjnych i eksploatacyjnych oraz od wszelkich wad materiałowych i wad części składowych.

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, okres gwarancji wynosi dwa (2) lata od daty dostawy.

Obejmuje on wszelkie naprawy lub wymianę oraz zwrot kosztów dostawy.

Gwarancja obejmuje części, robociznę, transport i podróż, a także demontaż, obsługę, odprawę celną i ponowny montaż części.

Niniejsza klauzula gwarancyjna nie wyłącza prawa do odszkodowania obejmującego wszelkie poniesione szkody materialne lub niematerialne. O ile nie uzgodniono inaczej, wymiana lub naprawa Dostawy w ramach gwarancji przewidzianych w niniejszym artykule zostanie dokonana w ciągu maksymalnie jednego (1) miesiąca od pisemnego powiadomienia przez Kupującego o wadzie lub usterce.

Każda wymieniona lub naprawiona dostawa będzie objęta gwarancją, na tych samych warunkach, do wygaśnięcia okresu gwarancyjnego i co najmniej przez okres sześciu (6) miesięcy od interwencji.

W przypadku, gdy dostawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych, klient zastrzega sobie prawo do wykonania niezbędnych prac lub zlecenia ich wykonania stronie trzeciej na koszt dostawcy.

 

ARTYKUŁ 17 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Dostawca gwarantuje, że posiada prawa własności intelektualnej niezbędne do realizacji zamówienia i zwalnia Nabywcę z odpowiedzialności.
przeciwko wszelkim roszczeniom osób trzecich w odniesieniu do takich praw.

Każda ze stron pozostaje wyłącznym właścicielem praw własności intelektualnej na podstawie własnej wiedzy.

Jeśli do realizacji zamówienia wymagana jest wiedza własna Nabywcy, Nabywca może udzielić Dostawcy prawa do korzystania z jego wiedzy w celu realizacji zamówienia.
wykonanie.

Dostawca nie może w żaden inny sposób wykorzystywać ani kopiować lub powielać odpowiednich danych w całości lub w części.

Dostawca zobowiązuje się nie modyfikować w żaden sposób wiedzy przekazanej przez Nabywcę w celu realizacji zamówienia bez uzyskania uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Nabywcy, a w żadnym wypadku nie nabywać żadnych praw własności intelektualnej na podstawie własnej wiedzy Nabywcy.

Jeśli do korzystania z dostaw wymagana jest wiedza własna dostawcy, dostawca udziela nabywcy prawa do bezpłatnego korzystania z niej przez ustawowy okres obowiązywania praw własności intelektualnej i we wszystkich krajach świata, a nabywca zobowiązuje się nie wykorzystywać tej wiedzy do żadnych innych celów.

Jeśli do korzystania z dostawy wymagane jest oprogramowanie, dostawca zobowiązuje się do zdeponowania kodów źródłowych tego oprogramowania w Agencji Ochrony Programów pod numerem rejestracyjnym podanym nabywcy. W przypadku, gdy dostawca zrezygnuje z eksploatacji wspomnianego oprogramowania lub zakończy swoją działalność i nie zostanie przejęty przez osobę trzecią, kody źródłowe wspomnianego oprogramowania muszą zostać udostępnione nabywcy z prawem do ich wykorzystania do celów dostawy.

W przypadku, gdy dostawca planuje korzystać z "darmowego" lub "otwartego" oprogramowania, które ma wpływ na korzystanie z produktów, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę nabywcy po uzasadnieniu korzystania z tego rodzaju oprogramowania poprzez udokumentowanie go i określenie warunków licencjonowania.

W każdym przypadku korzystanie z takiego "bezpłatnego" lub "otwartego" oprogramowania nie zmniejsza gwarancji udzielonych przez dostawcę ani nie ogranicza lub nie wyklucza odpowiedzialności dostawcy za szkody powstałe w wyniku korzystania z takiego oprogramowania.
odpowiedzialność dostawcy w związku z realizacją zamówień.

 

ARTYKUŁ 18 - UBEZPIECZENIE

Dostawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania niezbędnego ubezpieczenia w firmach, o których wiadomo, że są wypłacalne, do kwoty odpowiadającej ryzyku i odpowiedzialności, które na nim spoczywają.

W szczególności dostawca musi posiadać ogólne i zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące jego działalność zawodową w ogóle oraz wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone na mieniu, w tym wynikające z uszkodzenia systemów komputerowych.

Dostawca musi uzasadnić, na pierwsze żądanie nabywcy, ważność zawartych polis ubezpieczeniowych, przedstawiając zaświadczenia wydane przez swoich ubezpieczycieli, określające charakter i kwotę udzielonych gwarancji.

Tak długo, jak zobowiązania umowne pozostają w mocy, dostawca musi przedstawiać certyfikaty odnowienia gwarancji.

W przypadku niewystarczającego pokrycia, nabywca może zażądać od Dostawcy wykupienia dodatkowych gwarancji.

Udziały własne zawarte w polisach ubezpieczeniowych wykupionych przez Dostawcę nie podlegają egzekucji wobec Nabywcy.

Zawarte ubezpieczenie nie może w żaden sposób ograniczać odpowiedzialności dostawcy.

 

ARTYKUŁ 19 - USTAWODAWSTWO SOCJALNE

Dostawca gwarantuje, że przestrzega przepisów socjalnych, którym podlega.

Gwarantuje również, że dostawa będzie realizowana zgodnie z przepisami socjalnymi obowiązującymi w kraju, w którym dostawa jest realizowana.

Jeśli dostawa jest realizowana we Francji, dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów socjalnych dotyczących zwalczania pracy nierejestrowanej (art. L. 8222-1 i nast. oraz art. R. 8222-1 i nast. francuskiego kodeksu pracy) oraz pracy cudzoziemców (art. L. 8253-1 i nast. oraz art. L. 8254-1 i nast. francuskiego kodeksu pracy).

W zależności od tego, czy dostawca ma siedzibę we Francji, czy za granicą, zobowiązuje się on do dostarczenia nabywcy, w dniu złożenia zamówienia i w każdym przypadku
zdarzenie przed rozpoczęciem realizacji dostawy, a następnie co sześć (6) miesięcy do końca realizacji zamówienia, przy czym albo
dokumenty, o których mowa w art. D. 8222-5 i D. 8254-1 i następnych francuskiego kodeksu pracy, lub dokumenty, o których mowa w art. D. 8222-7 i 8 oraz D. 8254-3 i następnych francuskiego kodeksu pracy.

Ponadto, jeśli dostawca oddelegowuje pracowników na warunkach przewidzianych w artykułach L.1262-1 i L.1262-2 francuskiego Kodeksu pracy, to
musi poinformować nabywcę przed rozpoczęciem realizacji zamówienia i jednocześnie przedstawić nabywcy dowód, że wypełnił obowiązki wymienione w art. L.1262.2.1 francuskiego kodeksu pracy.

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących płacy minimalnej, a także przepisów wymagających, aby warunki zakwaterowania oddelegowanych pracowników były zgodne z godnością ludzką.

 

ARTYKUŁ 20 - ZGODNOŚĆ

Dostawca gwarantuje Kupującemu, że Dostawa jest zgodna z przepisami i normami obowiązującymi w kraju, w którym jest dostarczana Kupującemu oraz w każdym innym kraju, w którym Dostawca został poinformowany, że Dostawa będzie wykorzystywana.

W związku z tym dostawca musi przekazać lub zobowiązać się do przekazania na pierwsze żądanie nabywcy certyfikatów wymaganych przez przepisy prawa.
przepisy dotyczące produktów.

Ponadto dostawca zobowiązuje się do wdrożenia wszelkich niezbędnych środków w swoim łańcuchu dostaw w celu zapewnienia, że materiały nie pochodzą z kraju znajdującego się w obszarze konfliktu lub wysokiego ryzyka, oraz do dostarczenia, na żądanie, danych dotyczących tych łańcuchów dostaw.

Dostawca gwarantuje również nabywcy, że dostawa jest zgodna z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, wymogami jakościowymi i obowiązującymi normami dotyczącymi w szczególności zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, identyfikowalności produktu i ochrony środowiska.

Dostawca zobowiązuje się do przekazania nabywcy w momencie dostawy informacji, którymi dysponuje w celu umożliwienia bezpiecznego korzystania z dostawy.
Dostawca zobowiązuje się do informowania Nabywcy o wszelkich zmianach w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych oraz normach mających wpływ na warunki dostawy lub wykonania Dostawy.

 

ARTYKUŁ 21 - POUFNOŚĆ

Informacje mają charakter poufny, bez konieczności określania lub oznaczania ich poufności przez Kupującego.

Dostawca nie ujawni poufnych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody kupującego, przy czym poufne informacje nie mogą zostać ujawnione bez uprzedniej pisemnej zgody kupującego.
informacje mogą należeć do innej spółki z Grupy ADDEV.

Ujawnienie informacji poufnych przez Nabywcę lub dostęp do takich informacji przez Dostawcę nie może być w żaden sposób interpretowane jako przyznanie Dostawcy jakiegokolwiek prawa do takich informacji poufnych.

Dostawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz do przekazywania informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
informacje tylko tym członkom swojego personelu, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację zamówienia i tylko w takim zakresie, w jakim taka komunikacja jest niezbędna.
niezbędne do jego realizacji.

Dostawca zobowiązuje się nie ujawniać ani nie udostępniać informacji poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego oraz egzekwować swoje zobowiązania do zachowania poufności wobec swojego personelu i wszelkich innych osób upoważnionych przez Kupującego do dostępu do informacji poufnych.

Zobowiązania te nie mają jednak zastosowania do informacji poufnych, które były już w domenie publicznej przed ich ujawnieniem, które w momencie ich otrzymania przez Dostawcę znajdowały się w jego zgodnym z prawem posiadaniu lub zostały zgodnie z prawem uzyskane od osób trzecich, bez żadnych ograniczeń co do ich ujawnienia.

Jeżeli Dostawca jest zobowiązany na mocy przepisów prawa lub na mocy obowiązkowego nakazu sądowego lub administracyjnego do ujawnienia Informacji Poufnych Kupującego, Dostawca niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego i zażąda, aby osoby lub podmioty, którym takie informacje mają zostać ujawnione, traktowały je jako poufne.

Dostawca zobowiązuje się nie publikować żadnych artykułów ani reklam związanych z zamówieniem, dostawą ani żadnych innych informacji w związku ze swoimi kontaktami handlowymi z nabywcą bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

O ile w zamówieniu nie określono inaczej, zobowiązania do zachowania poufności określone w niniejszej sekcji pozostają w mocy przez okres realizacji zamówienia oraz przez okres pięciu (5) lat od zakończenia okresu gwarancyjnego dostawy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności informacji poufnych nabywcy i ich nośników, dostawca musi podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ich ochrony, w szczególności poprzez zastosowanie komputerowej kontroli dostępu, metod szyfrowania i kryptografii.

 

ARTYKUŁ 22 - SIŁA WYŻSZA

Każda ze stron powiadomi drugą stronę na piśmie tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwia jej wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów umowy.

Zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe z powodu wystąpienia siły wyższej, zostaną zawieszone na czas trwania takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień artykułu "Wypowiedzenie".

Strona powołująca się na siłę wyższą zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji tego zdarzenia dla drugiej strony.

Na potrzeby stosowania niniejszej klauzuli zdarzenie spełniające wszystkie poniższe warunki nie będzie uznawane za przypadek siły wyższej:

 • poza kontrolą strony, która się na nią powołuje;
 • nie można racjonalnie przewidzieć w momencie wydania nakazu;
 • których nie można uniknąć za pomocą odpowiednich środków;
 • uniemożliwić wykonanie zobowiązania.

 

Dostawca może powoływać się na opóźnienia własnych dostawców lub podwykonawców wyłącznie wtedy, gdy przyczyna takich opóźnień może być uznana za siłę wyższą zgodnie z niniejszą klauzulą.

 

ARTYKUŁ 23 - PODWYKONAWSTWO

Nabywca, który wybrał Dostawcę ze względu na jego kompetencje, zobowiązuje się nie przenosić ani nie cedować całości lub części zamówienia na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

W przypadku autoryzacji cesjonariusz zostanie uznany za pełnoprawnego dostawcę i będzie musiał spełnić wszystkie warunki przewidziane w dokumentach umownych.

Nabywca zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub cesji zamówienia w całości lub w części na dowolną spółkę z Grupy ADDEV lub w kontekście fuzji, podziału lub częściowego wniesienia aktywów, na dowolną wybraną przez siebie osobę trzecią, z zastrzeżeniem przesłania pisemnego powiadomienia do dostawcy.

Dostawca upoważnia Nabywcę do dokonywania takich przeniesień lub cesji i zgadza się, że cesjonariusz będzie wyłącznie odpowiedzialny za realizację zamówienia od momentu powiadomienia o przeniesieniu lub cesji, zwalniając Nabywcę z wszelkiej odpowiedzialności umownej za zobowiązania powstałe później.

Dostawca zobowiązuje się nie zlecać podwykonawstwa całości lub jakiejkolwiek części Zamówienia osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

Jeśli dostawca jest upoważniony do podwykonawstwa, zobowiązuje się do przeniesienia obowiązków zawartych w dokumentach umowy na swoich podwykonawców.

Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec nabywcy za wykonanie zleconej dostawy i nie może powoływać się na ewentualne uchybienia swoich podwykonawców w celu ograniczenia swojej odpowiedzialności.

 

ARTYKUŁ 24 - EKSPORT

Strony zgadzają się przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu mających zastosowanie do Dostaw (w tym, w stosownych przypadkach, do Oprogramowania).

W przypadku, gdy eksport lub reeksport całości lub części Dostawy podlega uzyskaniu licencji eksportowej, dostawca zgadza się wystąpić do odpowiednich organów rządowych o wszelkie licencje lub zezwolenia rządowe niezbędne do korzystania przez Kupującego z Dostawy i jej dostawy do
klientów lub innych użytkowników końcowych.

Dostawca niezwłocznie powiadomi Kupującego o wydaniu licencji eksportowej przez odpowiednie organy rządowe lub o istnieniu zwolnienia oraz dostarczy Kupującemu kopię takiej licencji lub zaświadczenia opisującego, między innymi, ograniczenia mające zastosowanie do ponownego wywozu lub ponownego przekazania przez Kupującego całości lub części Dostawy osobie trzeciej.

Określono, że powiadomienie nabywcy przez dostawcę o klasyfikacji całości lub części dostawy oraz wydanie pozwolenia na wywóz są warunkami wstępnymi wejścia w życie zamówienia.

Jeśli licencja eksportowa zostanie cofnięta, nieodnowiona lub unieważniona z winy dostawcy, nabywca zastrzega sobie prawo do rozwiązania zamówienia, zachowując jednocześnie prawo do odszkodowania za szkody poniesione w wyniku tego naruszenia.

 

ARTYKUŁ 25 - ETYKA

Dostawca oświadcza, że nie naruszył żadnych przepisów i regulacji antykorupcyjnych, że nie podlegał żadnym sankcjom cywilnym lub karnym, we Francji lub za granicą, za naruszenie przepisów i regulacji antykorupcyjnych oraz że nie toczy się przeciwko niemu żadne dochodzenie lub postępowanie, które mogłoby prowadzić do takich sankcji.

Dostawca gwarantuje, że przestrzega i będzie przestrzegać przepisów prawnych dotyczących zwalczania przekupstwa zgodnie z Konwencją OECD z 1997 r. i Konwencją Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC) z 2003 r. oraz że nie udzielił i nie udzieli, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych korzyści w celu lub w zamian za
zakończenie zamówienia.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszej klauzuli nabywca może wypowiedzieć bieżące zamówienia ze skutkiem natychmiastowym i bez odszkodowania, oprócz wszelkich roszczeń regresowych, które może podjąć wobec dostawcy.

 

ARTYKUŁ 26 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Każda ze stron może rozwiązać zamówienie poprzez wysłanie drugiej stronie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru w następujących przypadkach:

 • w przypadku niewykonania przez drugą stronę któregokolwiek z jej zobowiązań umownych trzydzieści (30) dni po formalnym powiadomieniu listem poleconym z
  potwierdzenie odbioru pozostało bezskuteczne;
 • w przypadku wszczęcia postępowania zabezpieczającego, naprawczego lub likwidacyjnego przeciwko drugiej stronie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów porządku publicznego;
 • w przypadku niewykonania przez drugą stronę jej zobowiązań w następstwie zaistnienia zdarzenia siły wyższej, którego czas trwania przekraczałby jeden miesiąc od jego zgłoszenia drugiej stronie, lub skutkującego opóźnieniem uniemożliwiającym pogodzenie czasu realizacji zamówienia z jego celem, lub trwale uniemożliwiającego realizację zamówienia;
 • we wszystkich przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

 

W przypadku wypowiedzenia zamówienia przez Nabywcę z winy Dostawcy, Nabywca zastrzega sobie prawo do wykonania lub zlecenia wykonania całości lub części zamówienia na koszt Dostawcy.

Dostawca zobowiązuje się do przekazania wszystkich elementów niezbędnych do realizacji Dostawy na żądanie Kupującego.

We wszystkich przypadkach rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyny, każda ze stron pozostaje zobowiązana do wypełnienia swoich zobowiązań umownych do dnia rozwiązania umowy, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań, które strona skarżąca może uzyskać w wyniku szkód poniesionych w wyniku rozwiązania umowy.
niewykonanie zobowiązań przez stronę naruszającą umowę.

 

ARTYKUŁ 27 - OCHRONA DANYCH

Jeśli dostawca jest zobowiązany na mocy prawa lub obowiązkowej decyzji sądowej lub administracyjnej do ujawnienia danych nabywcy bezpośrednio lub pośrednio, dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania nabywcy, wykorzystania wszelkich dostępnych środków prawnych, aby sprzeciwić się takim żądaniom i podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania skutków ujawnienia przechowywanych danych oraz przekierowania organu administracyjnego lub sądowego do nabywcy.

W przypadku żądania przez osobę trzecią dostępu do danych Kupującego, Dostawca odrzuci takie żądanie i przekieruje osobę trzecią do uzyskania danych bezpośrednio od Kupującego.

Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony tego rodzaju danych, do zapewnienia zgodności wszelkich transferów poza Unię Europejską, do usunięcia tych danych na koniec okresu przechowywania uzgodnionego między stronami lub w terminie ustawowym oraz do spełnienia żądań osób, których to dotyczy.

Każda ze stron zobowiązuje się również do powiadamiania drugiej strony o wszelkich naruszeniach danych, które mają wpływ na przetwarzanie takich danych.

W ramach zarządzania odpowiednimi plikami klientów/dostawców strony mogą przekazywać sobie nawzajem dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za zarządzanie ich relacjami handlowymi, a tym samym każda z nich działa jako nie-wspólny administrator danych.

 

ARTYKUŁ 28 - POSTANOWIENIA RÓŻNE

Fakt, że strona nie skorzysta z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z dokumentów umownych, nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się takich praw na przyszłość.

Jeżeli postanowienie jest nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a strony podejmują starania w celu przyjęcia nowego postanowienia, które może zastąpić nieważne postanowienie.
w celu utrzymania równowagi kontraktowej.

Dostawca działa we własnym imieniu i na własną rzecz i nie ma uprawnień ani upoważnienia do wiązania kupującego.

Żadne z postanowień Dokumentów Kontraktowych nie może być interpretowane jako tworzące pomiędzy Dostawcą a Kupującym jakąkolwiek agencję, wspólny podmiot lub relację agent-pracodawca.

 

ARTYKUŁ 29 - PRAWO WŁAŚCIWE

Na mocy wyraźnego porozumienia między stronami, dokumenty umowne podlegają prawu francuskiemu, z wyłączeniem Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów.
Międzynarodowa sprzedaż towarów.

 

ARTYKUŁ 30 - WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Wszelkie spory związane z powstaniem, ważnością, interpretacją, wykonaniem, rozwiązaniem lub rozstrzygnięciem lub ich konsekwencjami któregokolwiek z dokumentów umownych należą do wyłącznej kompetencji Sądu Handlowego w Lyonie, z wyjątkiem postanowień derogacyjnych w odniesieniu do charakteru sporu, niezależnie od wielości pozwanych lub odwołań gwarancyjnych.

Strony mogą jednak za obopólną zgodą, przed skierowaniem sprawy do sądu, skorzystać z mediacji.

Ogólne Warunki Zakupu w języku francuskim będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi tłumaczeniami, w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub brakujących terminów.